Akceptowanie lub odrzucanie zmian

W dokumentach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych pakietu LibreOffice jest dostępna funkcja recenzji.

Zmiany wprowadzone przez innych w dokumencie - wszystkie lub wybrane - można zaakceptować lub odrzucić.

  1. Jeśli wprowadziłeś do obiegu wiele kopii dokumentu, najpierw połącz je w jeden dokument (patrz Scalanie wersji).

  2. Otwórz dokument i wybierz Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Zarządzaj zmianami.

  3. Na zakładce Lista wybierz zmianę. Zmiana zostanie zaznaczona i wyświetlona w dokumencie. Teraz można wybrać decyzję dotyczącą zmiany, naciskając jeden z przycisków.

Jeśli zmiana jednego autora została dalej zmodyfikowana przez innego, zmiany są prezentowane hierarchicznie; hierarchię można otworzyć, klikając znak plusa.

Jeśli lista zmian jest zbyt długa, można przejść do zakładki Filtr i określić, że mają być wyświetlane tylko zmiany określonych autorów, z ostatniego dnia itp.

Wynik działania filtra jest prezentowany w postaci pozycji oznaczonych kolorami. Pozycje zaznaczone na czarno można zaakceptować lub odrzucić; te pozycje pasują do kryteriów filtra. Pozycje zaznaczone na niebiesko nie pasują do kryteriów filtra, ale zawierają podpozycje zgodne z kryteriami filtra. Pozycji zaznaczonych szarym kolorem nie można zaakceptować ani odrzucić i nie pasują one do kryteriów filtra. Pozycje zaznaczone zielonym kolorem pasują do kryteriów filtra, ale nie można ich zaakceptować ani odrzucić.

Prosimy o wsparcie!