Protecting Contents in LibreOffice

W tej części opisano różne metody ochrony zawartości w pakiecie LibreOffice przed modyfikacją, usunięciem lub dostępem.

Protecting Documents With Passwords When Saving

Wszystkie dokumenty zapisywane w formacie XML mogą być zapisywane z hasłem. Tak zapisanych dokumentów nie można otworzyć bez znajomości hasła. Zawartość jest zabezpieczona i nie można jej odczytać za pomocą zewnętrznego edytora. Chroniona jest treść dokumentu, elementy graficzne i obiekty OLE.

Włączanie ochrony

Wybierz Plik - Zapisz jako i zaznacz pole Zapisz z hasłem. Zapisz dokument.

Wyłączanie ochrony

Otwórz dokument, wprowadzając prawidłowe hasło. Wybierz Plik - Zapisz jako i usuń zaznaczenie pola Zapisz z hasłem.


tip

It is possible to use OpenPGP to define private and public keys to be used to encrypt LibreOffice documents. Read Encrypting Documents with OpenPGP to learn more on how to set up OpenPGP encryption keys.


Ochrona poprawek

W programach LibreOffice Calc oraz LibreOffice Writer funkcja recenzji rejestruje autora każdej zmiany. Tę funkcję można zabezpieczyć w taki sposób, aby można ją było wyłączyć tylko po podaniu hasła. Jeśli użytkownik nie poda hasła, wszystkie wprowadzone przez niego zmiany są rejestrowane. W tym trybie nie jest możliwe zatwierdzanie lub odrzucanie zmian.

Włączanie ochrony

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Chroń. Wprowadź i potwierdź co najmniej jednym znakiem.

Wyłączanie ochrony

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Chroń. Wprowadź prawidłowe hasło.


Ochrona ramek, elementów graficznych i obiektów OLE

Możliwe jest włączenie ochrony zawartości, pozycji i rozmiaru elementów graficznych. To samo dotyczy ramek (Writer) i obiektów OLE.

Włączanie ochrony

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, mark Contents, Position and/or Size.

Wyłączanie ochrony

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, unmark as appropriate.


Ochrona obiektów rysunkowych i formularzy

Obiekty rysunkowe wstawiane do dokumentów za pomocą paska narzędzi Rysowanie można chronić przed przypadkowym przeniesieniem lub zmianą rozmiaru. To samo dotyczy obiektów formularzy wstawionych za pomocą paska narzędzi Formanty formularza.

Włączanie ochrony

Wybierz polecenie Format – Obiekt rysunkowy – Pozycja i rozmiar i kartę Pozycja i rozmiar. Zaznacz pole wyboru Pozycja lub Rozmiar.

Wyłączanie ochrony

Wybierz polecenie Format – Obiekt rysunkowy – Pozycja i rozmiar i kartę Pozycja i rozmiar. Wyłącz zaznaczenie pola wyboru Pozycja lub Rozmiar.


Prosimy o wsparcie!