Kopiowanie formatowania za pomocą narzędzia klonuj formatowanie

Użyj narzędzia Klonuj formatowanie, aby skopiować formatowanie z zaznaczenia tekstu lub z obiektu i zastosować formatowanie do innego zaznaczenia tekstu lub obiektu.

  1. Zaznacz tekst lub obiekt, którego formatowanie chcesz skopiować.

  2. Na pasku Standardowy kliknij ikonę Klonuj formatowanie. Kursor myszy zmieni się w wiadro z farbą.

  3. Zaznacz lub kliknij tekst bądź obiekt, na który chcesz przenieść formatowanie.

tip

Jeśli chcesz zastosować formatowanie do więcej niż jednego zaznaczenia, kliknij dwukrotnie ikonę Klonuj formatowanieIkona. Po zastosowaniu całego formatowania ponownie kliknij ikonę.


Domyślnie tylko formatowanie znaków jest kopiowane; włączając w to formatowanie akapitów, w momencie klikania przytrzymaj klawisz . Aby skopiować tylko formatowanie akapitu, w momencie klikania przytrzymaj naciśnięte klawisze +Shift.

warning

W Calc narzędzie Klonuj formatowanie kopiuje tylko formatowanie zastosowane przy użyciu okna dialogowego Format - Komórki lub innych równoważnych metod. W związku z tym żadne formatowanie zastosowane bezpośrednio do znaków poprzez zaznaczenie tekstu w komórce, a następnie przejście do okna dialogowego Format - Znak nie zostanie skopiowane przy użyciu narzędzia klonowania formatowania.


Formaty akapitu są formatami stosowanymi do całego akapitu. Formaty znaku są stosowane do części akapitu. Na przykład, jeśli zastosujesz format pogrubienia do całego akapitu, format pogrubiony będzie formatem akapitu. Następnie, jeśli cofniesz pogrubienie części akapitu, format pogrubiony nadal będzie formatem akapitu, ale część w której cofnięto pogrubienie ma format znaku.

W tabeli przedstawiono atrybuty formatowania które można skopiować narzędziem klonuj formatowanie:

Rodzaj zaznaczenia

Komentarz

Nic nie zaznaczone, ale kursor w środku fragmentu tekstu

Kopiuje formatowanie bieżącego akapitu oraz formatowanie czcionki - następnej litery w kierunku czytania tekstu.

Zaznaczony tekst

Kopiuje formatowanie czcionki ostatniej zaznaczonej litery i akapitu który ją zawiera.

Zaznaczona ramka

Kopiuje atrybuty ramki zdefiniowane w oknie dialogowym Format – Ramka i obiekt - Właściwości. Zawartość, rozmiar, pozycja, łącza, hiperłącza i makra przypisane do obiektu nie są kopiowane.

Zaznaczony obiekt

Powoduje kopiowanie formatowania obiektów, które jest zdefiniowane w oknie dialogowym Format – Obraz lub Format – Obiekt rysunkowy. Zawartość, rozmiar, pozycja, hiperłącza i makra przypisane do obiektu nie są kopiowane.

Zaznaczony formant formularza

Nie obsługiwane

Zaznaczony obiekt rysunkowy

Kopiuje wszystkie atrybuty formatowania. W Impress i Draw, tekst zawarty w obiekcie również jest kopiowany.

Został wybrany tekst z komórek programu Calc

Nie obsługiwane

Zaznaczone tabela lub komórki w edytorze Writer

Kopiuje formatowanie wyszczególnione na kartach Tabela, Przepływ tekstu, Krawędzie i Tło w oknie dialogowym Format – Tabela. Formatowanie akapitu i znaków jest również kopiowane.

Zaznaczone arkusze lub komórki w Calc

Kopiuje formatowanie komórek określone w oknie dialogowym Format - Komórki.


Prosimy o wsparcie!