Wybór jednostki miary

Dla dokumentów LibreOffice Writer, LibreOffice Writer/Web, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress oraz LibreOffice Draw można określić oddzielne jednostki miary.

  1. Otwórz typ dokumentu, dla jakiego chcesz zmienić jednostkę miary.

  2. Wybierz polecenie .

  3. W lewym obszarze okna dialogowego kliknij dwukrotnie aplikację, dla której chcesz wybrać jednostkę miary.

    Aby zmienić jednostkę miary dla dokumentów tekstowych, kliknij dwukrotnie pozycję LibreOffice Writer.

  4. Kliknij pozycję Ogólne.

  5. Na zakładce Ogólne wybierz jednostkę miary. Zamknij okno dialogowe, klikając przycisk OK.

Konwersja jednostek miary

LibreOffice Writer – Ogólne

Prosimy o wsparcie!