Szablony w Menedżerze szablonów

Zalecaną metodą pracy z szablonami jest użycie Menedżera szablonów i poleceń w podmenu Plik - Szablony, Edytuj szablon i Zapisz jako szablon. Te polecenia są wystarczające do podstawowego zarządzania szablonami w LibreOffice.

W tym przewodniku wyjaśniono, w jaki sposób system plików współdziała z Menedżerem szablonów. Te informacje są szczególnie przydatne, jeśli chcesz bezpośrednio zarządzać katalogami, ale nadal utrzymywać koordynację z Menedżerem szablonów.

Praca z plikami szablonów

Menedżer szablonów rozpoznaje pliki szablonów na podstawie ich rozszerzenia. Rozpoznawane są następujące rozszerzenia:

Aplikacja

Rozszerzenia

Writer

.ott .otm .oth .stw .dot .dotx

Calc

.ots .stc .xlt .xltm .xltx

Impress

.otp .pot .potm .potx .sti

Draw

.otg .std


Aby uzyskać informacje o znaczeniu rozszerzeń, zobacz Konwersja filtrów.

Praca z nazwami szablonów

Menedżer szablonów pokazuje pole Tytuł dokumentu jako nazwę szablonu. Dopóki pole Tytuł nie jest puste, nazwa pliku nie ma wpływu na nazwę szablonu wyświetlaną w Menedżerze szablonów. Jeśli pole Tytuł jest puste, nazwa pliku bez rozszerzenia jest wyświetlana jako nazwa szablonu.

note

Jeśli dwa szablony mają dokładnie ten sam wpis w polu Tytuł i należą do tej samej kategorii, w Menedżerze szablonów pojawi się tylko jeden szablon.


W tytułach rozróżniana jest wielkość liter. Na przykład, jeśli jeden szablon w kategorii Moje szablony ma tytuł a4, a inny ma tytuł A4, to oba szablony pojawią się w Menedżerze szablonów. Jeśli oba szablony mają tytuł A4, pojawi się tylko jeden.

Jeśli szablony mają tę samą nazwę, ale należą do różnych kategorii, wszystkie zostaną wyświetlone w Menedżerze szablonów. W przypadku trzech szablonów o nazwie A4, z których każdy należy do innej kategorii, wszystkie zostaną wyświetlone w Menedżerze z nazwą szablonu A4.

Możesz edytować pole Tytuł, wybierając Plik - Właściwości - Opis. Jeśli zmienisz pole Tytuł, nowy tytuł pojawi się również jako Nazwa szablonu w Menedżerze szablonów. Ewentualnie, jeśli użyjesz polecenia Zmień nazwę w menu kontekstowym szablonu, wówczas pole Tytuł szablonu zostanie zmienione na nową Nazwę szablonu.

Jeśli używasz okna dialogowego Plik - Zapisz jako szablon, nazwa wprowadzona w tym oknie dialogowym jest używana jako nazwa pliku i wprowadzana w polu Tytuł. Jeśli później zmienisz nazwę pliku, szablon nadal będzie wyświetlany w Menedżerze szablonów zgodnie z wpisem w polu Tytuł.

note

Pole Tytuł szablonu jest uwzględniane w polu Tytuł nowych dokumentów tworzonych z szablonu.


Kontrolowanie, które pliki pojawiają się w Menedżerze szablonów

Menedżer szablonów wyświetla szablony znajdujące się w katalogach zdefiniowanych dla szablonów w oknie dialogowym Ścieżki. Okno dialogowe można znaleźć, wybierając - LibreOffice - Ścieżki, wybierając Szablony i klikając Edytuj.

Ścieżki wewnętrzne

Katalogi ścieżek wewnętrznych nie mogą być zmieniane. Określają lokalizację predefiniowanych szablonów. Te szablony są zawsze wyświetlane w Menedżerze szablonów.

Ścieżki użytkownika

Domyślnym ustawieniem ścieżki użytkownika jest podkatalog template w katalogu profilu użytkownika. Lokalizacja katalogu {profil użytkownika} jest określana, gdy LibreOffice jest zainstalowany. Zobacz sekcję Lokalizacja domyślna na stronie Wiki poświęconej profilowi użytkownika LibreOffice, aby uzyskać więcej informacji o typowych lokalizacjach profilu użytkownika w różnych systemach operacyjnych.

Szablony w katalogach określonych w ścieżce użytkownika i jej podkatalogach są wyświetlane w Menedżerze szablonów. Podkatalogi w podkatalogach nie są rozpoznawane.

Możesz dodać dodatkowe katalogi do ścieżki użytkownika. W ścieżce użytkownika musi znajdować się co najmniej jeden katalog, ale nie ma ograniczeń co do jego lokalizacji.

note

Dodawanie głównego katalogu dokumentów lub innego katalogu wysokiego poziomu do ścieżki użytkownika szablonu nie jest dobrym pomysłem. Wszystkie podkatalogi w katalogu ścieżki użytkownika pojawiają się w Menedżerze szablonów jako kategorie.


Jeśli masz więcej niż jeden katalog w ścieżce użytkownika, musisz wybrać, który katalog zostanie użyty do zapisania dokumentu jako szablonu, gdy zostanie użyte polecenie Plik - Zapisz jako szablon.

Przycisk Domyślne resetuje ścieżkę użytkownika do ustawień początkowych, gdy zainstalowano LibreOffice.

Praca z kategoriami

Nazwy podkatalogów w katalogach zdefiniowanych przez użytkownika pojawiają się jako nazwy kategorii w Menedżerze szablonów. Jeśli zmienisz nazwę kategorii, podkatalog będzie nadal używany, a nowa nazwa kategorii będzie przechowywana w groupuinames.xml w wybranej ścieżce domyślnej.

Po wybraniu kategorii wszystkie szablony w tym podkatalogu zostaną pokazane w Menedżerze szablonów, jeśli Wszystkie aplikacje to opcja Filtru.

Kategoria może wyświetlać szablony tylko w swoim własnym podkatalogu, z dwoma wyjątkami.

Kategorie w ramach kategorii nie są możliwe, ponieważ podkatalogi w podkatalogach nie są rozpoznawane.

Możesz zmieniać nazwy i usuwać kategorie tylko w domyślnej ścieżce wybranej w oknie dialogowym Edytuj ścieżki.

warning

Jeśli usuniesz kategorię, której podkatalog znajduje się w wybranej ścieżce domyślnej, podkatalog powiązany z nazwą kategorii oraz wszystkie pliki w tym podkatalogu zostaną usunięte.


Prosimy o wsparcie!