Rysowanie linii w tekście

W tekście można umieszczać linie o dowolnych kątach, szerokości, kolorach i innych atrybutach.

Aby zdefiniować atrybuty i kierunek linii, użyj obiektu rysunkowego Linia w następujący sposób:

Ikona

Ikona

1.

Na pasku Narzędzia kliknij strzałkę obok ikony Pokaż funkcje rysunkowe. Spowoduje to otwarcie paska Rysowanie. Kliknij ikonę Linia. Wskaźnik myszy zmienia się w krzyżyk z symbolem linii.

2.

Kliknij miejsce dokumentu, w którym ma się rozpoczynać linia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij do miejsca, w którym linia ma się kończyć. Jeśli podczas przeciągania był naciśnięty klawisz Shift, rysowane są tylko linie poziome, pionowe lub nachylone pod kątem 45 stopni.

Ikona

3.

Kiedy linia ma już żądaną długość i kierunek, zwolnij przycisk myszy. Następnie można narysować kolejne linie. Aby zakończyć działanie tej funkcji, naciśnij klawisz Esc lub kliknij ikonę Zaznacz na pasku narzędzi Rysunek.

4.

Po kliknięciu ikony Zaznacz można wybrać wszystkie linie jednocześnie - w tym celu należy kliknąć każdą z nich, trzymając naciśnięty klawisz Shift. W ten sposób można zmienić kolor, szerokość lub inny atrybut wielu linii jednocześnie.

  1. Aby utworzyć linię poziomą, zastosuj gotowy styl akapitu Linia pozioma. Kliknij pusty akapit, a następnie kliknij dwukrotnie styl Linia pozioma w oknie Style. Jeśli na liście stylów akapitu nie ma pozycji "Linia pozioma", na liście znajdującej się niżej wybierz pozycję "Wszystkie style".

  2. Linię można narysować nad, obok lub pod akapitem, wybierając Format - Akapit - Krawędzie.

Linie automatyczne

  1. Jeżeli w dokumencie tekstowym programu Writer na początku nowego wiersza zostaną wpisane co najmniej trzy znaki łącznika (-), a następnie zostanie naciśnięty klawisz Enter, spowoduje to usunięcie tych znaków i dodanie do wcześniejszego akapitu linii będącej jego dolną granicą.

    To create a single line, type three or more hyphens (-), or underscores (_), and then press Enter. To create a double line, type three or more equal signs (=), asterisks (*), tildes (~), or hash marks (#), and then press Enter.

  2. Aby usunąć automatycznie narysowaną kreskę, wybierz Format - Akapit - Krawędzie i wybierz opcję bez krawędzi.

  3. Aby anulować automatyczne zastąpienie krawędzi jeden raz, wybierz Edycja - Cofnij.

  4. Aby wyłączyć wstawianie automatycznych granic, wybierz polecenie Narzędzia - Autokorekta - Opcje Autokorekty - Opcje, a następnie wyłącz zaznaczenie pola wyboru Zastosuj obramowanie.

Ikona ostrzeżenia

Linie i inne obiekty rysunkowe wstawiane do tekstu nie są zdefiniowane w standardzie HTML, dlatego nie są eksportowane bezpośrednio jako format HTML. Elementy takie są eksportowane jako grafika.


Ikona wskazówki

Po wprowadzeniu szerokości linii można dołączyć jednostkę miary. Linia o szerokości zerowej daje w wyniku cienką linię o szerokości jednego piksela na docelowym nośniku.


Format - Akapit - Krawędzie

Stosowanie stylów linii za pomocą paska narzędzi

Please support us!