Skróty klawiaturowe (dostępność w LibreOffice)

Funkcjami pakietu LibreOffice można sterować bez użycia myszy - za pomocą klawiatury.

Na głównej stronie pomocy każdego modułu (na przykład na głównej stronie pomocy programu LibreOffice Writer lub LibreOffice Calc) dostępne jest łącze do informacji o skrótach klawiaturowych dostępnych dla tego modułu.

Ponadto pod hasłem "Dostępność" można znaleźć instrukcję objaśniającą krok po kroku sposób sterowania wybranym modułem bez użycia myszy.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menu Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Obsługa interfejsu użytkownika pakietu LibreOffice bez użycia myszy

Uaktywnianie paska menu, paska narzędzi, okien i dokumentu

Kolejne naciśnięcia klawisza F6 powodują przechodzenie do następujących obiektów:

Aby przełączać się między obiektami w odwrotnym kierunku, naciskaj kombinację klawiszy Shift+F6.

Naciśnij klawisze +F6, aby przejść do dokumentu.

Aby przejść do paska menu (lub z niego wyjść), naciśnij klawisz F10.

Klawisz Escape powoduje zamknięcie podmenu, paska narzędzi lub bieżącego wolnego okna.

Wywoływanie polecenia menu

Naciśnij klawisz , F6 lub F10, aby wybrać pierwsze menu (menu Plik). Naciśnięcie klawisza strzałki w prawo powoduje wybranie kolejnego menu na prawo od bieżącej pozycji. Naciśnięcie klawisza strzałki w lewo powoduje wybranie poprzedniego menu.

Naciśnięcie strzałki w dół powoduje otwarcie wybranego menu. Kolejne naciśnięcia strzałek w dół lub w górę powodują przechodzenie do kolejnych poleceń menu. Naciśnięcie strzałki w prawo powoduje otwarcie podmenu (o ile takie jest dostępne).

Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wykonanie polecenia menu.

Wykonywanie polecenia przypisanego do ikony

Naciskaj klawisz F6 aż do wybrania pierwszej ikony na pasku narzędzi. Za pomocą strzałek w prawo i w lewo wybierz ikonę na poziomym pasku narzędzi. Za pomocą strzałek w dół lub w górę można także wybrać ikonę na pasku pionowym. Klawisz Home powoduje wybranie pierwszej ikony paska narzędzi, a klawisz End - ostatniej.

Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wywołanie zaznaczonej ikony. Jeżeli zaznaczona ikona standardowo wymaga wykonania kolejnej czynności za pomocą myszy, na przykład wstawienia prostokąta, wówczas naciśnięcie klawisza Enter nie wystarcza: w takim przypadku naciśnij kombinację klawiszy +Enter.

Jeśli pasek narzędzi nie mieści się na ekranie, na jego prawym lub dolnym końcu jest widoczna specjalna ikona. Aby zobaczyć pozostałe ikony, należy wybrać pasek narzędzi i nacisnąć klawisz PageUp lub PageDown.

Wskazówki dotyczące pasków narzędzi

Naciśnięcie strzałki w dół lub w prawo otwiera wybrany pasek narzędzi. Ta czynność odpowiada kliknięciu myszą. Wewnątrz paska narzędzi można poruszać się za pomocą klawiszy strzałek w prawo lub w lewo. Klawisze Home i End powodują wybranie odpowiednio pierwszej i ostatniej ikony paska narzędzi.

Naciśnięcie klawisza Esc zamyka pasek narzędzi. Przeniesienie paska narzędzi bez użycia myszy nie jest możliwe.

Wybór pozycji z pola kombi

Pole kombi

Wybierz pole kombi. Naciśnij klawisz Enter.

Za pomocą klawisza strzałki w dół lub w górę albo Page Down lub Page Up przewiń zawartość listy pola kombi w dół lub w górę. Naciśnięcie klawisza Home powoduje zaznaczenie pierwszej pozycji, a klawisza End - ostatniej.

Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wykonanie wybranej pozycji.

Wybieranie elementów tabel

W niektórych oknach, oknach dialogowych oraz w polu formantu tabeli dane można wybierać z tabel. Tak jest na przykład w prawej części widoku źródła danych. Do wybierania elementów tych tabel służą następujące klawisze:

Rozmiar i pozycja okien i okien dialogowych

 1. Najpierw naciśnij kombinację klawiszy +spacja.

  Zostanie otwarte menu systemowe zawierające takie polecenia, jak Przenieś, Rozmiar i Zamknij.

 2. Wybierz polecenie (strzałka w dół, a następnie Enter).

 3. Za pomocą strzałek przenieś lub zmień rozmiar okna dialogowego lub okna.

 4. Zatwierdź zmianę, naciskając klawisz Enter. Naciśnięcie klawisza Esc anuluje wprowadzone zmiany.

Dokowanie i oddokowanie okien i pasków narzędzi

 1. Naciskaj klawisz F6 aż do zaznaczenia okna lub paska narzędzi.

 2. Naciśnij kombinację klawiszy +Shift+F10.

Zaznaczanie obiektów

Aby zaznaczyć pierwszy obiekt w bieżącym dokumencie, naciśnij kombinację klawiszy Shift+F4. Gdy obiekt zostanie zaznaczony, naciśnij klawisz Tab, aby zaznaczyć następny lub naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do edycji tekstu.

Edycja obiektów

Wybrany obiekt OLE można uaktywnić klawiszem Enter.

Edycja pozycji i rozmiaru obiektów

Edycja kotwic obiektów

Za pomocą klawiszy strzałek można przesuwać kotwice obiektów. Najpierw należy przejść do trybu edycji uchwytów i wybrać kotwicę. W zależności od typów kotwic można je przesuwać w różnych kierunkach.

 1. Wybierz obiekt.

 2. Za pomocą kombinacji klawiszy +Tab wywołaj tryb edycji uchwytu.

 3. Lewy górny uchwyt zacznie migać. Naciskaj kombinację klawiszy +Tab do momentu, aż żaden z uchwytów nie będzie migać. Będzie to oznaczało, że aktywny jest punkt kotwiczenia obiektu. .

 4. Przesuń kotwicę za pomocą klawiszy strzałek. Obiekt podąża za kotwicą odpowiednio do ustawień.

Kotwicę zaznaczonego obiektu można zmienić na przykład za pomocą menu kontekstowego obiektu.

Sterowanie liniami podziału

Dokumenty programów LibreOffice Calc, LibreOffice Draw oraz LibreOffice Impress można podzielić w poziomie lub pionie na niezależne widoki. W każdym z nich może być widoczna inna część dokumentu. Linię podziału można przeciągnąć z paska przewijania do dokumentu za pomocą myszy.

Sterowanie widokiem źródła danych

+ Shift + F4 otwiera i zamyka widok źródła danych.

F6: przełącza między dokumentem a paskami narzędzi.

+ (klawisz "plus"): rozwija zaznaczoną pozycję w eksploratorze źródła danych.

- (klawisz "minus"): zwija zaznaczoną pozycję w eksploratorze źródła danych.

+Shift+E: przełączanie między eksploratorem źródła danych i tabelą.

Skróty klawiaturowe używane w oknie projektu kwerendy

F6: przełącza między paskiem obiektów, widokiem tabeli i obszarem wyboru.

+strzałka w górę lub +strzałka w dół: przesuwanie w górę lub w dół granicy między widokiem tabeli i obszarem zaznaczenia.

Klawisze w widoku tabeli (górna część projektu kwerendy) i w oknie relacji

+klawisze strzałek: przesuwanie zaznaczonej tabeli w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

+Shift+strzałka: zmienianie w widoku tabeli rozmiaru zaznaczonej tabeli.

Del: usuwa wybraną tabelę lub powiązanie z widoku tabeli.

Tab: przełącza między tabelami i powiązaniami w widoku tabeli.

Enter: przy zaznaczonym połączeniu naciśnięcie klawisza Enter otwiera okno dialogowe Właściwości połączenia.

Enter: przy zaznaczonej tabeli naciśnięcie klawisza Enter powoduje wprowadzenie pierwszego pola danych z pola listy do obszaru wyboru.

Klawisze w obszarze wyboru (dolna część projektu kwerendy)

+strzałka w lewo lub strzałka w prawo: przemieszczanie kursora o jedną kolumnę w lewo lub w prawo.

Klawisze w oknie projektu tabeli

F6: przełącza między paskiem narzędzi, widokiem kolumny i obszarem właściwości.

Sterowanie edytorem mapy obrazkowej

Sterowanie pomocą

Aby wyświetlić rozszerzone wskazówki dla zaznaczonego polecenia, ikony lub formantu, należy nacisnąć kombinację klawiszy Shift+F1.

Poruszanie się po głównych stronach pomocy

Sterowanie oknem dialogowy importu tekstu (import plików CSV)

Linijka

Podgląd

Sterowanie oknem dialogowym Wstaw - Znak specjalny

Prosimy o wsparcie!