Wstawianie, edytowanie, zapisywanie obrazów bitmapowych

Wstawianie map bitowych

W dokumentach programów LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw oraz LibreOffice Impress można wstawiać obrazy w postaci map bitowych.

 1. Wybierz Wstaw - Obraz.

 2. Wybierz plik. W polu Typ pliku można ograniczyć wybór do plików określonego typu.

 3. Aby utworzyć łącze do oryginalnego pliku, kliknij pole Łącze.

  Jeśli pole Łącze jest zaznaczone, uaktualnienie i załadowanie dokumentu powoduje każdorazowe ponowne załadowanie mapy bitowej. Po ponownym zastosowaniu czynności edycyjnych wykonanych na lokalnej kopii obrazu w dokumencie obraz zostaje ponownie wyświetlony.

  Jeśli pole Łącze nie jest zaznaczone, użytkownik zawsze pracuje na kopii utworzonej z chwilą wstawienia elementu graficznego.

  Aby osadzić obiekty graficzne, które pierwotnie były wstawione jako łącza, wybierz polecenie Edycja – Łącza, po czym kliknij przycisk Przerwij łącze.

 4. Kliknij przycisk Otwórz, aby wstawić obraz.

Edycja map bitowych

Ikony na pasku obrazu

Po wybraniu obrazu z mapą bitową na pasku Obraz zostają udostępnione narzędzia do edycji obrazu. Edytowana jest tylko lokalna kopia w dokumencie, nawet jeśli obraz wstawiono jako łącze.

note

W zależności od wykorzystywanego modułu pasek Obraz może wyglądać nieco inaczej.


Na pasku Filtr obrazu, który można otworzyć za pomocą ikony na pasku Obraz, są dostępne różne filtry.

Plik oryginalnego obrazu nie zostanie zmieniony za pomocą filtrów. Filtry są stosowane do obrazu tylko wewnątrz dokumentu.

Niektóre filtry otwierają okna dialogowe, za pomocą których można określić np. intensywność filtru. Większość filtrów może zostać zastosowana wielokrotnie, co pozwala zwiększyć efekt filtra.

note

W programach LibreOffice Draw oraz LibreOffice Image można dodać tekst i grafikę, wybrać te obiekty wraz z mapą bitową, a następnie wyeksportować całość jako nową mapę bitową.


Okno dialogowe obrazu

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij obraz, a następnie wybierz pozycję Obraz z podmenu, aby otworzyć okno dialogowe właściwości.

 2. Zmień właściwości zaznaczonego obrazu, a następnie kliknij przycisk OK.

Zapisywanie map bitowych

Jeżeli obiekt chcesz zapisać na przykład w formacie GIF, JPEG lub TIFF, musisz go zaznaczyć i wyeksportować jako obraz bitmapowy.

Aby wyeksportować obraz bitmapowy w programie Draw lub Impress:

 1. Wybierz mapę bitową. Można także wybrać dodatkowe obiekty, takie jak tekst, i wyeksportować je wraz z obrazem. W tym celu podczas zaznaczania należy trzymać naciśnięty klawisz Shift lub otoczyć ramką zaznaczenia wszystkie żądane obiekty.

 2. Wybierz Plik - Eksportuj. Zostanie otwarte okno dialogowe Eksport.

  Polecenie Eksportuj zapisuje obraz z zastosowanymi wszystkimi efektami filtrów. Jeśli obraz został wstawiony jako łączę, polecenie menu kontekstowego Zapisz obraz zapisuje obraz bez efektów filtrów. Obraz osadzony będzie zawsze zapisywany lub eksportowany z zastosowanymi filtrami.

 3. W polu Format pliku wybierz żądany format, np. GIF lub JPEG.

 4. Jeśli wyeksportowane mają zostać tylko zaznaczone obiekty, zaznacz pole Zaznaczenie.

  Jeśli pole Zaznaczenie nie jest zaznaczone, eksportowana jest cała strona dokumentu.

 5. Wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk Eksportuj.

Aby wyeksportować obraz bitmapowy w programie Writer: kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Zapisz grafikę. Zostanie otwarte okno Eksport obrazu. Wpisz w nim nazwę pliku i wybierz jego typ.

Prosimy o wsparcie!