Edycja hiperłączy

Jeśli, trzymając naciśnięty klawisz , klikniesz hiperłącze umieszczone w dokumencie programu Writer, zostanie otwarta przeglądarka internetowa i wyświetlona żądana strona. Jeżeli nie korzystasz z myszy, umieść kursor wewnątrz hiperłącza za pomocą klawiszy Shift + F10 i otwórz menu kontekstowe, po czym wybierz polecenie Otwórz hiperłącze.

Zmiana tekstu hiperłącza

tip

W dokumentach programu Write klikając na hiperłącze można edytować wyświetlany tekst.


Jeśli opuścisz hiperłącze, umieszczając kursor w innym miejscu, zmieni się tylko widoczny tekst.

Po opuszczeniu hiperłącza przez wprowadzenie znaku spacji bezpośrednio po ostatnim znaku funkcja autokorekty, jeśli została włączona, zmieni docelowy adres URL na taki sam, jak widoczny tekst.

tip

We wszystkich typach dokumentów hiperłącze można edytować w oknie dialogowym Hiperłącze. W pierwszej kolejności umieść kursor wewnątrz hiperłącza lub bezpośrednio przed nim, a następnie kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym.


Zmiana adresu URL hiperłącza

Zmiana atrybutu wszystkich hiperłączy

  1. Otwiera okno Style.

  2. Kliknij ikonę Style znaku.

  3. Kliknij prawym klawiszem myszki styl akapitu "Łącze internetowe" lub "Odwiedzone łącze internetowe" i wybierz polecenie Modyfikuj.

  4. W oknie dialogowym określ nowe atrybuty i kliknij przycisk OK.

Edycja przycisku hiperłącza

Przyciski hiperłączy muszą być edytowane w trybie Projekt formularza.

  1. Wybierz menu Widok - Paski narzędzi i włącz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę trybu projektu i kliknij przycisk. Wyświetlane są uchwyty przycisków.

  2. Otwórz menu kontekstowe i wybierz Właściwości formantu.

  3. Edytuj właściwość w oknie dialogowym formantu.

Prosimy o wsparcie!