Zapisywanie dokumentów w innych formatach

  1. Wybierz Plik - Zapisz jako. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

  2. W Zapisz jako typ lub w polu listy Typ pliku, wybierz żądany format.

  3. Wprowadź nazwę w polu Nazwa pliku i kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli domyślnie w oknach dialogowych służących do operacji na plikach ma być dostępny inny format, określ go za pomocą polecenia – Ładuj/Zapisz – Ogólne w sekcji Domyślny format pliku .

Zapisywanie dokumentów

Zapisz jako

Korzystanie z dokumentów Microsoft Office w pakiecie LibreOffice

Prosimy o wsparcie!