Funkcja "przeciągnij i upuść" w widoku źródła danych

Szybkim sposobem kopiowania informacji ze źródła danych do dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego albo tworzenia formularzy w oparciu o źródło danych jest metoda "przeciągnij i upuść".

Wskaźnik myszy podczas kopiowania danych

Kopiowanie metodą "przeciągnij i upuść"

Aby wycofać operację "przeciągnij i upuść", umieść kursor w dokumencie i wybierz Edycja - Cofnij.

tip

Metodą "przeciągnij i upuść" można także przekopiować dane z dokumentu do źródła danych:


tip

Tabela tekstowa lub wybrany zakres w arkuszu kalkulacyjnym można przeciągnąć i upuścić do kontenera tabeli w eksploratorze źródła danych.


tip

Zwykły tekst można przekopiować metodą "przeciągnij i upuść" z jednego dokumentu do pola danych w widoku źródła danych.


Korzystanie z danych w dokumentach

Pole bazy danych można wstawić do dokumentu tekstowego, przeciągając i upuszczając jego nazwę z główki kolumny w widoku źródła danych. Ta metoda jest szczególnie przydatna podczas projektowania listów seryjnych. Wystarczy przeciągnąć żądane pola - adres domowy, formularz adresu itp. - do dokumentu.

Aby wstawić kompletny rekord, wybierz odpowiednią główkę i przeciągnij go do dokumentu. Zwolnienie przycisku myszy powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wstaw kolumny bazy danych, w którym można określić, czy mają być wykorzystane wszystkie pola bazy danych oraz czy dane mają być kopiowane do dokumentu jako tekst, tabela czy pola. Wstawiane są wszystkie zaznaczone rekordy.

Wprowadzanie danych do dokumentu z tabelą

Jeden lub więcej rekordów można wstawić do bieżącego arkusza kalkulacyjnego przez wybranie wierszy z widoku źródła danych, a następnie przeciągnięcie ich i upuszczenie w arkuszu. Dane są wstawiane w miejscu, w którym zwolniono przycisk myszy.

Wstawianie formantów w formularzu tekstowym

Podczas tworzenia formularza tekstowego powiązanego z bazą danych można wygenerować formanty, przeciągając je z widoku źródła danych i upuszczając.

Jeżeli do dokumentu tekstowego przeciągasz kolumnę bazy danych, zostanie wstawione pole. Jeżeli w czasie przeciągania przytrzymasz wciśnięty klawisz , zostanie wstawione pole tekstowe zgrupowane z odpowiednim polem etykiety. Pole tekstowe zawiera już wszystkie dane z bazy danych, które są potrzebne na użytek formularza.

Prosimy o wsparcie!