Otwieranie dokumentów

Otwieranie istniejącego dokumentu

Wykonaj jedną z czynności:

Wybierz plik, który chcesz otworzyć, i kliknij przycisk Otwórz.

Ograniczanie wyświetlanych typów plików

Aby ograniczyć wyświetlanie plików w oknie Otwórz tylko do określonych typów, należy wybrać typ pliku na liście Typ pliku. Aby wyświetlić wszystkie pliki, należy wybrać pozycję Wszystkie pliki.

Pozycja kursora

Ogólnie wszystkie dokumenty są otwierane z kursorem na początku dokumetu.

Jeden wyjątek pojawia się, gdy autor dokumentu tekstowego programu Writer zapisuje i ponownie otwiera dokument: Kursor znajdzie się w tym samym miejscu, w którym znajdował się podczas zapisywania dokumentu. Działa to tylko wtedy, gdy nazwisko autora zostało wprowadzone w - LibreOffice - Dane użytkownika.

Naciśnij Shift+F5, aby ustawić kursor na ostatnio zapisaną pozycję.

Otwieranie pustego dokumentu

Kliknij ikonę Nowy umieszczoną na pasku narzędzi Standardowy lub wybierz polecenie Plik - Nowy. Spowoduje to otwarcie dokumentu określonego typu.

Kliknięcie strzałki obok ikony Nowy powoduje otwarcie podmenu, z którego można wybrać inny typ dokumentu.

Prosimy o wsparcie!