Bazy danych - przegląd

Praca z bazami danych w LibreOffice

Widok źródła danych

Wybierz Widok - Źródła danych lub naciśnij klawisze + Shift + F4 do wywoływania widoku źródła danych z dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.

Po lewej stronie jest widoczny Eksplorator źródła danych. Wybranie tabeli lub kwerendy w eksploratorze powoduje wyświetlenie jej zawartości w polu po prawej stronie. Na górze jest widoczny pasek danych tabeli.

Źródła danych

Książka adresowa jako źródło danych

Przeglądanie zawartości źródła danych

Pasek menu pliku bazy danych

Formularze i raporty

Utwórz nowy dokument formularza, edytuj formanty formularza, Kreator formularza

Wprowadzanie danych a edycja formularza

Kreator raportu

Korzystanie z raportów baz danych i ich edycja

Kwerendy

Utwórz nową kwerendę lub widok tabeli, edytuj strukturę kwerendy

Kreator kwerendy

Wprowadzanie, edycja i kopiowanie rekordów

Tabele

Utwórz nową tabelę, edytuj strukturę tabeli, indeks, relacje

Kreator tabeli

Wprowadzanie, edycja i kopiowanie rekordów

Prosimy o wsparcie!