Projekt tabeli

Ta sekcja zawiera informacje o tym, jak utworzyć nową tabelę bazy danych w widoku projektu.

Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nową tabelę. Kliknij ikonę Tabele. W celu utworzenia nowej tabeli wybierz Utwórz projekt tabeli.

W widoku projektu można utworzyć pola tabeli.

note

Każde pole może akceptować tylko dane odpowiadające określonemu typowi pola. Na przykład nie można wprowadzić tekstu w polu liczbowym. Pola memo w formacie dBASE III to odniesienia do wewnętrznie zarządzanych plików tekstowych, które mogą pomieścić do 64 KB tekstu.


Dla każdego pola można wprowadzić opcjonalny Opis. Opis ten jest wyświetlany w postaci wskazówki w nagłówku kolumny w widoku tabeli.

Właściwości pól

Wprowadź właściwości każdego wybranego pola danych. W zależności od typu bazy danych niektóre mechanizmy wprowadzania mogą nie być dostępne.

W polu Wartość domyślna wprowadź domyślną zawartość każdego nowego rekordu. Zawartość domyślną pola można później zmienić.

Pole Wymagany jest wpis określa, czy pole może pozostać puste.

Dla wartości Długość może być dostępne pole kombi, z którego można wybrać jedną z dostępnych wartości.

Prosimy o wsparcie!