Wyszukiwanie z użyciem filtru formularza

  1. Otwórz dokument formularza zawierający pola bazy danych.

    As an example, open an empty text document and press + Shift + F4 keys. Open the bibliography database table biblio in the data source view. While pressing Shift+, drag a few column headers into the document so that the form fields are created.

  2. On the Form Controls toolbar, click the Design Mode On/Off iconIcon to turn off the design mode.

  3. On the Form Navigation toolbar, click the Form-Based Filters iconIcon. The current document is displayed with its form controls as an empty edit mask. The Form Filter toolbar appears.

  4. Wprowadź warunki filtru w jednym lub wielu polach. W przypadku wprowadzenia warunków filtru w wielu polach warunki te nie mogą się wzajemnie wykluczać (logiczna wartość AND).

More information about wildcards and operators can be found in Query Design.

Kliknięcie ikony Zastosuj filtr oparty na formularzu na pasku narzędzi Filtr formularza powoduje zastosowanie filtra. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Nawigator formularza, za pomocą którego można przechodzić po znalezionych rekordach.

Kliknięcie przycisku Zamknij na pasku formularza Filtr formularza powoduje wyświetlenie formularza bez filtra.

Aby zmienić widok filtrowany, kliknij ikonę Zastosuj filtr Ikona na pasku narzędzi Nawigacja formularza.

Ustawiony filtr można usunąć, klikając ikonę Wyczyść filtr/sortowanie Ikona.

Korzystanie z nawigatora filtru

Przeszukiwanie dokumentów z tabelami i formularzami

Prosimy o wsparcie!