Praca z raportami

Raport jest dokumentem tekstowym prezentującym sformatowane dane w sposób zorganizowany. W LibreOffice Base istnieje możliwość utworzenia raportu metodą „przeciągnij i upuść” w oknie Konstruktora raportu lub metodą półautomatyczną poprzez przejście przez szereg okien dialogowych Kreatora raportu.

Poniższa lista zawiera informacje pozwalające podjąć decyzję na temat stosowanej metody:

Konstruktor raportu

Kreator raportu

Uruchomione poleceniem „Utwórz raport w widoku projektu”.

Uruchomione poleceniem „Skorzystaj z kreatora, aby utworzyć raport”.

Pełna elastyczność korzystania z główek i stopek raportu, główek i stopek strony oraz raportów zawierających wiele kolumn.

Wykorzystuje szablon programu Writer, aby wygenerować dokument raportu.

Użyj metody „przeciągnij i upuść”, aby rozmieścić pola rekordów lub inne elementy projektu, takie jak obrazy lub linie.

Wybierz spośród kilku podanych opcji, aby rozmieścić rekordy danych.

Generuje jednorazowy obraz danych. Aby zobaczyć zaktualizowany raport, należy ponownie uruchomić ten sam raport lub utworzyć dokument programu Writer zawierający zaktualizowane dane.

Można wybrać opcję wygenerowania jednorazowego obrazu z ustalonymi danymi lub dynamicznego raportu, zawierającego łącza do bieżących danych w momencie otwierania pliku bazy.

Zapisuje raport jako dokument tekstowy programu Writer. Zapisuje informacje dotyczące sposobu tworzenia raportu w pliku bazy.

Zapisuje raport oraz informacje dotyczące sposobu tworzenia raportu w pliku bazy.

Z menu kontekstowego wybierz opcję Otwórz lub kliknij dwukrotnie nazwę raportu, aby utworzyć nowy raport z bieżącymi danymi.

Z menu kontekstowego wybierz opcję Otwórz lub kliknij dwukrotnie nazwę raportu, aby zobaczyć ponownie statyczny obraz danych z momentu pierwszego utworzenia lub utworzyć nowy raport zawierający bieżące dane. Jest to uzależnione od wyboru dokonanego na ostatniej stronie kreatora.

Z menu kontekstowego nazwy raportu wybierz opcję Edycja, aby otworzyć okno programu Konstruktora raportu, z załadowanymi informacjami na temat raportu.

Z menu kontekstowego nazwy raportu wybierz opcję Edycja, aby dokonać edycji pliku szablonu programu Writer, który został wykorzystany do utworzenia raportu.


Ręczne tworzenie nowego raportu w widoku Projekt

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nowy raport.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Raporty.

  3. Kliknij pozycję Utwórz raport w widoku projektu.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w przewodniku Konstruktor raportu.

Tworzenie nowego raportu za pomocą kreatora

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nowy raport.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Raporty.

  3. Kliknij pozycję Użyj kreatora aby utworzyć raport.

  4. Utwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie Kreatora raportu.

Prosimy o wsparcie!