Importowanie i eksportowanie danych w programie Base

Łatwą metodą importowania i eksportowania tabeli bazy danych jest skorzystanie z programu Calc jako "aplikacji pomocniczej".

Eksportowanie danych z programu Base

Skopiuj tabelę z programu Base do nowego arkusza programu Calc, a następnie zapisz lub wyeksportuj dane do dowolnego formatu pliku obsługiwanego przez program Calc.

 1. Otwórz plik bazy danych zawierający tabelę bazy danych, którą należy wyeksportować. Aby wyświetlić tabelę kliknij opcję Tabele, natomiast aby wyświetlić kwerendy, kliknij opcję Kwerendy.

 2. Wybierz Plik - Nowy - Arkusz kalkulacyjny.

 3. W oknie programu Base prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę tabeli, która ma zostać wyeksportowana. Z menu kontekstowego wybierz opcję Kopiuj.

 4. W nowym oknie programu Calc kliknij komórkę A1, a następnie wybierz opcję Edycja - Wklej.

Teraz można zapisać lub wyeksportować dane do wielu typów plików.

Importowanie danych do programu Base

note

Pliki tekstowe, pliki arkuszy kalkulacyjnych i systemową książkę adresową można importować wyłącznie w trybie tylko do odczytu.


note

Importowany plik tekstowy lub plik arkusza kalkulacyjnego musi w pierwszym wierszu zawierać informacje nagłówkowe. Drugi wiersz tego pliku jest pierwszym ważnym wierszem danych. Format każdego z pól w drugim wierszu określa format obowiązujący w całej kolumnie. Podczas importu do bazy wszystkie informacje dotyczące formatu, zawarte w pliku arkusza kalkulacyjnego, ulegają utracie.


note

Na przykład aby upewnić się, że pierwsza kolumna jest w formacie tekstowym, należy sprawdzić, czy pierwsze pole pierwszego ważnego wiersza danych zawiera tekst. Jeśli pole pierwszego ważnego wiersza danych zawiera liczbę, dla całej kolumny jest ustawiony format liczbowy, a w tej kolumnie będą wyłącznie dane liczbowe, bez danych tekstowych.


 1. Otwórz plik programu Base zawierający wybraną bazę danych.

  Utwórz nowy plik Base za pomocą Kreatora bazy danych lub otwórz dowolny istniejący plik Base, który nie jest tylko do odczytu.

 2. Otwórz plik programu Calc zawierający dane, które mają być importowane do programu Base. Można otworzyć plik *.dbf programu dBASE lub tez wiele innych typów plików.

 3. Wybierz dane, które mają być skopiowane do programu Base.

  Zamiast przewijać arkusz można w polu Obszar arkusza wprowadzić odwołanie do zakresu np. A1:X500.

  Podczas kopiowania arkusza dBASE należy uwzględnić górny wiersz zawierający dane nagłówkowe.

 4. Wybierz Edycja - Kopiuj.

 5. W oknie programu Base kliknij Tabele, aby wyświetlić tabele.

 6. W oknie bazy danych wybierz Edycja - Wklej.

 7. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kopiuj tabelę. Większość baz danych wymaga podania klucza głównego, dlatego też można zaznaczyć pole Utwórz klucz główny.

tip

W systemach Windows zamiast kopiowania i wklejania można również używać metody przeciągania i upuszczania. Również dla zarejestrowanych baz danych możesz otworzyć przeglądarkę źródła danych (naciśnij klawisze + Shift + F4) zamiast otwierania okna Base.


Prosimy o wsparcie!