Praca z formularzami

Za pomocą formularzy można definiować sposób prezentacji danych. Otwórz dokument tekstowy lub arkusz kalkulacyjny i wstaw takie formanty, jak przyciski i pola list. W oknie dialogowym właściwości formantu można określić, jakie dane ma wyświetlać formant.

Tworzenie nowego formularza za pomocą kreatora

W pakiecie LibreOffice nowy formularz można utworzyć za pomocą Kreatora formularza:

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nowy formularz.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Formularze.

  3. Kliknij pozycję Użyj kreatora aby utworzyć formularz.

Ręczne tworzenie nowego formularza

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nowy formularz.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Formularze.

  3. Kliknij pozycję Utwórz projekt formularza.

Zostanie otwarty nowy dokument tekstowy. Wstaw formanty formularza za pomocą ikony Formanty formularza.

Ikona notatki

Aby uzyskać dostęp do wszystkich formularzy utworzonych w bieżącym oknie bazy danych, kliknij ikonę Formularze. Ponadto za pomocą Formantów formularza można dodać formanty formularza bazy danych do dowolnego dokumentu programu Writer lub Calc. Te dokumenty nie są jednak wyświetlane w oknie bazy danych.


Prosimy o wsparcie!