Importowanie i eksportowanie danych w formacie tekstowym

W razie konieczności wymiany danych z bazą danych, która nie obsługuje łączy ODBC ani importu i eksportu do formaty dBASE, można posłużyć się powszechnym formatem tekstowym.

Importowanie danych do pakietu LibreOffice

Do wymiany danych w formacie tekstowym służy filtr importu/eksportu programu LibreOffice Calc.

  1. Wyeksportuj żądane dane z bazy źródłowej w formacie tekstowym. Zaleca się stosowanie formatu tekstowego CSV. W formacie tym pola danych są rozdzielone za pomocą separatorów, takich jak przecinki lub średniki; rekordy są rozdzielone znakami podziału wiersza.

  2. Wybierz Plik - Otwórz i kliknij plik do zaimportowania.

  3. Wybierz "Tekst CSV" w polu kombi Typ pliku. Kliknij przycisk Otwórz.

  4. Zostanie otwarte okno dialogowe Import tekstu. Określ dane do zaimportowania z dokumentu tekstowego.

Dane zaimportowane do arkusza kalkulacyjnego LibreOffice Calc można edytować odpowiednio do wymagań. Istnieją dwie metody zapisywania danych jako źródło danych pakietu LibreOffice:

Eksportowanie do formatu tekstowego CSV

Bieżący arkusz kalkulacyjny LibreOffice można wyeksportować do formatu tekstowego, który jest odczytywany przez wiele aplikacji.

  1. Wybierz Plik - Zapisz jako.

  2. W polu Typ pliku wybierz filtr "Tekst CSV". Wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

  3. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Eksport dBase, w którym można określić zestaw znaków, separator pól oraz separator tekstu. Kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie informujące, że zapisano tylko aktywny arkusz.

Prosimy o wsparcie!