Rejestracja książki adresowej

W pakiecie LibreOffice można zarejestrować różne źródła danych. Po rejestracji zawartość pól danych można wykorzystywać w polach i formantach. Takim źródłem danych jest systemowa książka adresowa.

LibreOfficeSzablony i kreatory pakietu rozmieszczają zawartość książki adresowej w polach. Po uaktywnieniu ogólne pola w szablonach zostają automatycznie zastąpione polami ze źródła danych książki adresowej.

Aby takie zastąpienie miało miejsce, pakiet LibreOffice należy poinformować o tym, z której książki adresowej ma korzystać. Okno dialogowe, w którym należy wprowadzić tę informację, wyświetlane jest automatycznie po pierwszym uaktywnieniu np. szablonu listu służbowego. To okno dialogowe można również wywołać, wykonując następujące czynności.

Ikona notatki

Dane książki adresowej są danymi tylko do odczytu w programie LibreOffice Base. Nie można dodawać, edytować ani usuwać danych adresowych w programie Base.


Kreatory źródeł danych adresowych

Aby uruchomić kreatora Źródło danych adresowych, należy wybrać polecenie Plik - Kreatory - Źródło danych adresowych.

Ręczna rejestracja istniejącej książki adresowej

  1. Wybierz Narzędzia - Źródło danych adresowych. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Szablony: Przyporządkowanie książki adresowej.

  2. W polu kombi Źródło danych wybierz systemową książkę adresową lub źródło danych, które chcesz wykorzystać jako książkę adresową.

  3. Jeżeli w programie LibreOffice systemowa książka adresowa nie została jeszcze zarejestrowana jako źródło danych, kliknij przycisk Źródło danych adresowych.... Zostanie uruchomiony Kreator źródła danych adresowych, który umożliwia zarejestrowanie w LibreOffice książki adresowej jako nowego źródła danych.

  4. W polu kombi Tabela wybierz tabelę bazy danych, która ma zostać wykorzystana jako książka adresowa.

  5. W obszarze Przypisanie pól dopasuj pola imienia i nazwiska, nazwy firmy, działu itd. do odpowiednich pól książki adresowej.

  6. Po zakończeniu zamknij okno dialogowe przyciskiem OK.

Źródło danych jest zarejestrowane w pakiecie LibreOffice jako książka adresowa. Teraz po otwarciu szablonu w kategorii Korespondencja służbowa pakiet LibreOffice może automatycznie wstawiać odpowiednie pola do listu.

Prosimy o wsparcie!