Nazwy filtrów konwersji plików

Tabele z nazwami filtrów do konwersji dokumentów wierszem poleceń.

Użycie

Nazwy filtrów są używane podczas importowania i eksportowania plików w obcych formatach oraz konwertowania formatów plików za pomocą wiersza poleceń.

soffice --convert-to OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams[,param]]] [--outdir output_dir]

Jeśli --convert-to zostanie użyte więcej niż raz, obowiązuje ostatnia wartość OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams]]. Jeśli --outdir zostanie użyte więcej niż raz, skuteczna będzie tylko ostatnia wartość. W przypadku braku --outdir w wyniku zostanie użyty bieżący katalog roboczy. Na przykład:

--convert-to pdf *.doc

--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc

--convert-to "html:XHTML Writer File:UTF8" *.doc

--convert-to "txt:Text (encoded):UTF8" *.doc

soffice --infilter="InputFilterName[:InputFilterParams[,param]]"

--infilter="Text (encoded):UTF8,LF,Liberation Mono,en-US".

Filtry dla WRITER

Wyświetlana nazwa filtra

Nazwa API (OutputFilterName / InputFilterName))

Typ nośnika (OutputFileExtension)

Dokument HTML (Writer)

"HTML (StarWriter)"

text/html (html xhtml htm)

Microsoft WinWord 1/2/5

"MS WinWord 5"

application/msword (doc)

Microsoft Word 6.0

"MS WinWord 6.0"

application/msword (doc)

Microsoft Word 95

"MS Word 95"

application/msword (doc)

Szablon Microsoft Word 95

"MS Word 95 Vorlage"

application/msword (dot)

Word 97–2003

"MS Word 97"

application/msword (doc wps)

Szablon Word 97–2003

"MS Word 97 Vorlage"

application/msword (dot wpt)

Dokument tekstowy ODF Flat XML

"OpenDocument Text Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.text-flat-xml (fodt odt xml)

Dokument Rich Text

"Rich Text Format"

application/rtf (rtf)

Dokument tekstowy OpenOffice.org 1.0

"StarOffice XML (Writer)"

application/vnd.sun.xml.writer (sxw)

Dokument WordPerfect

"WordPerfect"

application/vnd.wordperfect (wpd)

Dokument Microsoft Works

"MS_Works"

application/vnd.ms-works (wps)

Microsoft Write

"MS_Write"

application/x-mswrite (wri)

Microsoft Word dla DOS

"DosWord"

None (doc)

Dokument tekstowy ClarisWorks/AppleWorks

"ClarisWorks"

application/clarisworks (cwk)

Microsoft Word dla Mac (v1 - v5)

"Mac_Word"

application/msword (doc)

Dokument tekstowy Microsoft Works dla Mac (v1 - v4)

"Mac_Works"

application/vnd.ms-works (wps)

Dokument MacWrite

"MacWrite"

application/macwriteii (mw mcw)

Mariner Write Mac Classic v1.6 - v3.5

"Mariner_Write"

(mwd)

Dokument WriteNow

"WriteNow"

(wn nx^d)

Dokument AbiWord

"AbiWord"

application/x-abiword (abw zabw)

Dokument T602

"T602Document"

application/x-t602 (602)

Dokument Lotus WordPro

"LotusWordPro"

application/vnd.lotus-wordpro (lwp)

Теkst

"Text"

text/plain (csv tsv tab txt)

Tekst zakodowany

"Text (encoded)"

text/plain (csv tsv tab txt)

Hangul WP 97

"writer_MIZI_Hwp_97"

application/x-hwp (hwp)

Szablon dokumentu tekstowego OpenOffice.org 1.0

"writer_StarOffice_XML_Writer_Template"

application/vnd.sun.xml.writer.template (stw)

PDF - Portable Document Format

"writer_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

Dokument tekstowy ODF

"writer8"

application/vnd.oasis.opendocument.text (odt)

Szablon dokumentu tekstowego ODF

"writer8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.text-template (ott)

Word 2007

"MS Word 2007 XML"

application/msword (docx)

Szablon Word 2007

"MS Word 2007 XML Template"

application/msword (dotx dotm)

Word 2007 VBA

"MS Word 2007 XML VBA"

application/msword (docm)

Dokument Word 2010–365

"Office Open XML Text"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document (docx docm)

Szablon Word 2010–365

"Office Open XML Text Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template (dotx dotm)

Układ XML programu Writer

"writer_layout_dump"

None (xml)

Eksport XML z indeksowaniem programu Writer

"writer_indexing_export"

None (xml)

E-book BroadBand

"BroadBand eBook"

application/x-sony-bbeb (lrf)

FictionBook 2.0

"FictionBook 2"

application/x-fictionbook+xml (fb2 zip)

E-book PalmDoc

"PalmDoc"

application/x-aportisdoc (pdb)

E-book Plucker

"Plucker eBook"

application/prs.plucker (pdb)

Apple Pages

"Apple Pages"

application/x-iwork-pages-sffpages (pages)

Starszy dokument tekstowy Mac

"MWAW_Text_Document"

None (*)

Dokument tekstowy Palm

"Palm_Text_Document"

application/vnd.palm (pdb)

Starszy dokument tekstowy StarOffice

"StarOffice_Writer"

None (sdw)

Dokument EPUB

"EPUB"

application/epub+zip (epub)

Pocket Word

"PocketWord File"

application/x-pocket-word (psw)


Filtry dla CALC

Wyświetlana nazwa filtra

Nazwa API (OutputFilterName / InputFilterName))

Typ nośnika (OutputFileExtension)

Data Interchange Format

"DIF"

None (dif)

Dokument HTML (Calc)

"HTML (StarCalc)"

text/html (html xhtml htm)

Arkusz kalkulacyjny ODF Flat XML

"OpenDocument Spreadsheet Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-flat-xml (fods ods xml)

Lotus 1-2-3

"Lotus"

application/vnd.lotus-1-2-3 (wk1 wks 123)

Quattro Pro 6.0

"Quattro Pro 6.0"

None (wb2)

Microsoft Excel 4.0

"MS Excel 4.0"

application/vnd.ms-excel (xls xlw xlc xlm)

Szablon Microsoft Excel 4.0

"MS Excel 4.0 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt)

Microsoft Excel 5.0

"MS Excel 5.0/95"

application/vnd.ms-excel (xls xlc xlm xlw)

Szablon Microsoft Excel 5.0

"MS Excel 5.0/95 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt)

Microsoft Excel 95

"MS Excel 95"

application/vnd.ms-excel (xls xlc xlm xlw)

Szablon Microsoft Excel 95

"MS Excel 95 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt)

Excel 97–2003

"MS Excel 97"

application/vnd.ms-excel (xls xlc xlm xlw xlk et)

Szablon Excel 97–2003

"MS Excel 97 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt ett)

Format tekstu sformatowanego (Calc)

"Rich Text Format (StarCalc)"

application/rtf (rtf)

SYLK

"SYLK"

text/spreadsheet (slk sylk)

Arkusz kalkulacyjny OpenOffice.org 1.0

"StarOffice XML (Calc)"

application/vnd.sun.xml.calc (sxc)

Tekst CSV

"Text - txt - csv (StarCalc)"

text/plain (csv tsv tab txt)

Zapytanie internetowe (Calc)

"calc_HTML_WebQuery"

text/html (html xhtml htm)

Szablon arkusza kalkulacyjnego OpenOffice.org 1.0

"calc_StarOffice_XML_Calc_Template"

application/vnd.sun.xml.calc.template (stc)

PDF - Portable Document Format

"calc_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

Arkusz kalkulacyjny Apache Parquet

"Apache Parquet Spreadsheet"

None (parquet)

dBASE

"dBase"

None (dbf)

Arkusz kalkulacyjny ODF

"calc8"

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet (ods)

Szablon arkusza kalkulacyjnego ODF

"calc8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template (ots)

Arkusz kalkulacyjny Gnumeric

"Gnumeric Spreadsheet"

application/x-gnumeric (gnumeric gnm)

Excel 2007–365

"Calc MS Excel 2007 XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (xlsx)

Excel 2007–365 (makro włączone)

"Calc MS Excel 2007 VBA XML"

application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 (xlsm)

Szablon Excel 2007–365

"Calc MS Excel 2007 XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template (xltx xltm)

Binarny Microsoft Excel 2007

"Calc MS Excel 2007 Binary"

None (xlsb)

Arkusz kalkulacyjny Office Open XML

"Calc Office Open XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (xlsx xlsm)

Szablon arkusza kalkulacyjnego Office Open XML

"Calc Office Open XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template (xltx xltm)

Dokument Microsoft Works

"MS_Works_Calc"

None (wks wdb)

Dokument Lotus

"WPS_Lotus_Calc"

None (wk1 wk3 wk4 123)

Dokument QuattroPro

"WPS_QPro_Calc"

None (wb1 wb2 wq1 wq2)

Arkusz kalkulacyjny ClarisWorks/AppleWorks

"ClarisWorks_Calc"

application/clarisworks (cwk)

Dokument ClarisResolve

"Claris_Resolve_Calc"

application/clarisworks (cwk)

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Works dla Mac (v1 - v4)

"Mac_Works_Calc"

application/vnd.ms-works (wps)

Apple Numbers

"Apple Numbers"

application/x-iwork-numbers-sffnumbers (numbers)

Starsza baza danych Mac

"MWAW_Database"

None (*)

Starszy arkusz kalkulacyjny Mac

"MWAW_Spreadsheet"

None (*)

Starszy arkusz kalkulacyjny StarOffice

"StarOffice_Spreadsheet"

None (sdc)

Microsoft Multiplan

"Microsoft Multiplan"

None (mp)


Filtry dla IMPRESS

Wyświetlana nazwa filtra

Nazwa API (OutputFilterName / InputFilterName))

Typ nośnika (OutputFileExtension)

Apple Keynote

"Apple Keynote"

application/x-iwork-keynote-sffkey (key)

PowerPoint 97–2003

"MS PowerPoint 97"

application/vnd.ms-powerpoint (ppt dps)

Autoodtwarzana prezentacja PowerPoint 97–2003

"MS PowerPoint 97 AutoPlay"

application/vnd.ms-powerpoint (pps)

Szablon PowerPoint 97–2003

"MS PowerPoint 97 Vorlage"

application/vnd.ms-powerpoint (pot dpt)

Rysunek OpenOffice.org 1.0 (Impress)

"impress_StarOffice_XML_Draw"

application/vnd.sun.xml.draw (sxd)

Prezentacja ODF Flat XML

"OpenDocument Presentation Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-flat-xml (fodp odp xml)

Prezentacja OpenOffice.org 1.0

"StarOffice XML (Impress)"

application/vnd.sun.xml.impress (sxi)

Szablon prezentacji OpenOffice.org 1.0

"impress_StarOffice_XML_Impress_Template"

application/vnd.sun.xml.impress.template (sti)

PDF - Portable Document Format

"impress_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

Prezentacja ODF

"impress8"

application/vnd.oasis.opendocument.presentation (odp)

Szablon prezentacji ODF

"impress8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template (otp)

Rysunek ODF (Impress)

"impress8_draw"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics (odg)

PowerPoint 2007–365

"Impress MS PowerPoint 2007 XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation (pptx)

Autoodtwarzana prezentacja PowerPoint 2007–365

"Impress MS PowerPoint 2007 XML AutoPlay"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow (ppsx)

Szablon PowerPoint 2007–365

"Impress MS PowerPoint 2007 XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template (potx potm)

PowerPoint 2007–365 VBA

"Impress MS PowerPoint 2007 XML VBA"

application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.main+xml (pptm)

Prezentacja Office Open XML

"Impress Office Open XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation (pptx pptm)

Szablon prezentacji Office Open XML

"Impress Office Open XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template (potx potm)

Autoodtwarzana prezentacja Office Open XML

"Impress Office Open XML AutoPlay"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow (ppsx)

Prezentacja ClarisWorks/AppleWorks

"ClarisWorks_Impress"

application/clarisworks (cwk)

Starsza prezentacja StarOffice

"StarOffice_Presentation"

None (sdd)

Starsza prezentacja Mac

"MWAW_Presentation"

None (*)

Microsoft PowerPoint 1-4 i 95

"PowerPoint 3"

None (ppt pot)


Filtry dla DRAW

Wyświetlana nazwa filtra

Nazwa API (OutputFilterName / InputFilterName))

Typ nośnika (OutputFileExtension)

Rysunek ODF Flat XML

"OpenDocument Drawing Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat-xml (fodg odg xml)

Rysunek OpenOffice.org 1.0

"StarOffice XML (Draw)"

application/vnd.sun.xml.draw (sxd)

Szablon rysunku OpenOffice.org 1.0

"draw_StarOffice_XML_Draw_Template"

application/vnd.sun.xml.draw.template (std)

PDF - Portable Document Format

"draw_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

Rysunek ODF

"draw8"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics (odg)

Szablon rysunku ODF

"draw8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template (otg)

WordPerfect Graphics

"WordPerfect Graphics"

image/x-wpg (wpg)

Microsoft Visio 2000-2013

"Visio Document"

application/vnd.visio (vdx vsd vsdm vsdx)

Microsoft Publisher 98-2010

"Publisher Document"

application/x-mspublisher (pub)

Corel Draw

"Corel Draw Document"

application/vnd.corel-draw (cdr)

Corel Presentation Exchange

"Corel Presentation Exchange"

image/x-cmx (cmx)

Adobe/Macromedia Freehand

"Freehand Document"

image/x-freehand (fh fh1 fh2 fh3 fh4 fh5 fh6 fh7 fh8 fh9 fh10 fh11)

Rysunek ClarisWorks/AppleWorks

"ClarisWorks_Draw"

application/clarisworks (cwk)

Adobe PageMaker

"PageMaker Document"

application/x-pagemaker (p65 pm pm6 pmd)

QuarkXPress

"QXP Document"

None (qxd qxt)

Zoner Callisto/Draw

"ZMF Document"

None (zmf)

Starsza mapa bitowa Mac

"MWAW_Bitmap"

None (*)

Starszy rysunek Mac

"MWAW_Drawing"

None (*)

Starszy rysunek StarOffice

"StarOffice_Drawing"

None (sda)


Filtry dla MATH

Wyświetlana nazwa filtra

Nazwa API (OutputFilterName / InputFilterName))

Typ nośnika (OutputFileExtension)

MathML 2.0

"MathML XML (Math)"

application/mathml+xml (mml)

MathType3.x

"MathType 3.x"

None (xxx)

Formuła OpenOffice.org 1.0

"StarOffice XML (Math)"

application/vnd.sun.xml.math (sxm)

PDF - Portable Document Format

"math_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

Formuła ODF

"math8"

application/vnd.oasis.opendocument.formula (odf)


Filtry dla BASE

Wyświetlana nazwa filtra

Nazwa API (OutputFilterName / InputFilterName))

Typ nośnika (OutputFileExtension)

Baza danych ODF

"StarOffice XML (Base)"

application/vnd.sun.xml.base (odb)


Filtry dla GRAPHICFILTER

Wyświetlana nazwa filtra

Nazwa API (OutputFilterName / InputFilterName))

Typ nośnika (OutputFileExtension)

JPEG - Joint Photographic Experts Group

"writer_jpg_Export"

image/jpeg (jpg jpeg jfif jif jpe)

PNG - Portable Network Graphics

"writer_png_Export"

image/png (png apng)

SVG - Scalable Vector Graphics

"writer_svg_Export"

image/svg+xml (svg)

WEBP - Obraz WebP

"writer_webp_Export"

image/webp (webp)


Filtry dla PDFIMPORT

Wyświetlana nazwa filtra

Nazwa API (OutputFilterName / InputFilterName))

Typ nośnika (OutputFileExtension)

PDF - Portable Document Format (Draw)

"draw_pdf_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format (Impress)

"impress_pdf_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format (Writer)

"writer_pdf_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"writer_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"impress_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"draw_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"calc_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)


Filtry dla XSLTFILTER

Wyświetlana nazwa filtra

Nazwa API (OutputFilterName / InputFilterName))

Typ nośnika (OutputFileExtension)

ADO Rowset XML

"ADO Rowset XML"

None (xml)

DocBook

"DocBook File"

application/docbook+xml (xml)

Microsoft Excel 2003 XML

"MS Excel 2003 XML"

None (xml xls)

Word 2003 XML

"MS Word 2003 XML"

None (xml doc)

XHTML

"XHTML Calc File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

XHTML

"XHTML Draw File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

XHTML

"XHTML Impress File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

XHTML

"XHTML Writer File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

Dokument tekstowy Unified Office Format

"UOF text"

None (uot;uof)

Arkusz kalkulacyjny Unified Office Format

"UOF spreadsheet"

None (uos;uof)

Prezentacja Unified Office Format

"UOF presentation"

None (uop;uof)


Prosimy o wsparcie!