Skonfiguruj połączenie z plikami tekstowymi

Określa ustawienia importowania bazy danych w formacie tekstowym.

Tekstowa baza danych jest niesformatowanym plikiem ASCII, w którym każdy wiersz odpowiada jednemu rekordowi. Pola danych są rozdzielone separatorami. Tekst w polach danych jest odgraniczony znakami cudzysłowu.

Ścieżka do plików tekstowych

Określa ścieżkę dostępu do pliku lub plików tekstowych. Jeśli jest to tylko jeden plik, może on mieć dowolne rozszerzenie. Jeśli jest to cały folder, znajdujące się w nim pliki muszą mieć rozszerzenia csv; inaczej nie zostaną rozpoznane jako pliki tekstowej bazy danych.

Przeglądaj

Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego wybranie pliku.

Pliki tekstowe (*.txt)

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików txt.

Pliki CSV (*.csv)

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików csv.

Niestandardowe

Kliknij, aby uzyskać dostęp do niestandardowych plików. W polu tekstowym należy wprowadzić rozszerzenie.

Separator pól

Określa znak rozdzielający pola danych w pliku tekstowym.

Separator tekstu

Wprowadź lub wybierz znak identyfikujący pole tekstowe w pliku tekstowym. Nie można użyć tego samego znaku co separator pól.

Separator dziesiętny

Określa znak wykorzystywany do oddzielania części dziesiętnej w pliku tekstowym, np. kropka (0.5) lub przecinek (0,5).

Separator tysięcy

Określa znak wykorzystywany do oddzielania wielokrotności tysięcy w pliku tekstowym, np. spacja (1 000) lub przecinek (1,000).

Kreator bazy danych

Please support us!