Połączenie ADO

Określa opcje związane z dodawaniem bazy ADO (Microsoft ActiveX Data Objects).

Ikona notatki

Interfejs ADO jest zastrzeżonym przez firmę Microsoft Windows kontenerem służącym do nawiązywania połączeń z bazami danych.


Ikona wskazówki

LibreOffice wymaga Microsoft Data Access Components (MDAC) do korzystania z interfejsu ADO. Microsoft Windows 2000 i XP domyślnie zawierają te komponenty.


Adres URL źródła danych

Określa adres URL źródła danych.

Przykładowe adresy URL

Aby nawiązać połączenie z plikiem Access 2000, należy zastosować zapis w formacie:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Aby nawiązać połączenie z katalogiem serwera Microsoft SQL noszącym nazwę turner, należy użyć zapisu:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Aby uzyskać dostęp do źródła danych przez sterownik ODBC, należy zastosować zapis:

DSN=SQLSERVER

Przeglądaj

Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego wybranie bazy danych.

Ikona notatki

Nazwa użytkownika może mieć maksymalnie 18 znaków.


Ikona notatki

Hasło musi zawierać od 3 do 18 znaków.


Kreator bazy danych

Please support us!