Dodatkowe ustawienia

Określa dodatkowe opcje źródła danych.

Aby wykonać tę operację...

W oknie bazy danych wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości - - karta Dodatkowe ustawienia


Dostępność następujących kontroli zależy od typu bazy danych:

Nazwa hosta

Określa nazwę serwera zwierającego bazę danych, np. ldap.server.com.

Numer portu

Określa numer portu serwera zawierającego bazę danych.

Klasa sterownika MySQL JDBC

Określa nazwę sterownika JDBC dla bazy danych MySQL.

Zestaw znaków

Określa zestaw znaków, który ma być stosowany do wyświetlania zawartości bazy danych w pakiecie LibreOffice. To ustawienie nie ma wpływu na zawartość bazy danych. Aby użyć domyślnego zestawu znaków dla systemu operacyjnego, wybierz pozycję "Systemowy".

Ikona notatki

W przypadku baz tekstowych i dBASE można wybrać tylko zestawy znaków, w których każdy znak ma jednakową długość (jest zakodowany za pomocą tej samej liczby bajtów).


Klasa sterownika Oracle JDBC

Określa nazwę sterownika JDBC dla bazy danych Oracle.

Opcje sterownika

Określa dodatkowe opcje sterownika.

W przypadku baz danych opartych na plikach użyj katalogu

Wykorzystywane jest bieżące źródło danych katalogu. Ta opcja jest przydatna wtedy, gdy źródłem danych ODBC jest serwer bazy danych. Nie należy zaznaczać tej opcji, jeśli źródłem danych ODBC jest sterownik dBASE.

Podstawowa DN

Wprowadź punkt początkowy wyszukiwania w bazie LDAP, np. dc=com.

Rekordy (maks.)

Wprowadź maksymalną liczbę rekordów, które chcesz załadować podczas pobierania danych z serwera LDAP.

Wyświetl również usunięte rekordy

Wyświetla wszystkie rekordy pliku, w tym te oznaczone jako usunięte. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że rekordów nie można usunąć.

Ikona notatki

W formacie dBASE usunięte rekordy pozostają w pliku.


Ikona wskazówki

Aby przejrzeć zmiany wprowadzone w bazie danych, należy zamknąć połączenie z bazą, a następnie ponownie je nawiązać.


Indeksy

Otwiera okno dialogowe Indeksy, za pomocą którego można organizować indeksy bazy danych w bieżącej bazie dBASE.

Tekst zawiera główki

Pole to należy zaznaczyć, jeśli pierwszy wiersz pliku tekstowego zawiera nazwy pól.

Separator pól

Określa znak rozdzielający pola danych w pliku tekstowym.

Separator tekstu

Określa znak definiujący pole tekstowe w pliku tekstowym. Musi to być inny znak niż separator pól.

Separator dziesiętny

Określa znak wykorzystywany do oddzielania części dziesiętnej w pliku tekstowym, np. kropka (0.5) lub przecinek (0,5).

Separator tysięcy

Określa znak wykorzystywany do oddzielania wielokrotności tysięcy w pliku tekstowym, np. spacja (1 000) lub przecinek (1,000).

Rozszerzenie pliku

Określa format pliku tekstowego. Wybrane rozszerzenie ma wpływ na niektóre domyślne ustawienia w tym oknie dialogowym.

Please support us!