Wartości wygenerowane

Określa opcje automatycznego generowania wartości nowych rekordów.

Dostępność następujących kontroli zależy od typu bazy danych:

Pobierz wygenerowane wartości

Włącza w pakiecie LibreOffice obsługę pól o automatycznie zwiększanych wartościach w bieżącym źródle danych ODBC lub JDBC. Tę opcję należy wybrać w przypadku, gdy funkcja automatycznego zwiększania wartości w warstwie SDBCX bazy danych nie jest obsługiwana. Funkcję automatycznego zwiększania wartości stosuje się przede wszystkim dla pola klucza głównego.

Polecenie autoprzyrostu

Wprowadź specyfikator polecenia SQL, który nakazuje źródłu danych spowodowanie automatycznego przyrostu podanego pola danych Integer. Na przykład w następującym poleceniu MySQL wykorzystano polecenie AUTO_INCREMENT, aby zwiększać wartość pola "id" za każdym razem, gdy polecenie utworzy pole danych:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Aby utworzyć taką instrukcję, w polu Polecenie autoprzyrostu należy wpisać słowo AUTO_INCREMENT.

Kwerenda wygenerowanych wartości

Wprowadź instrukcję SQL zwracającą ostatnią automatycznie zwiększoną wartość pola klucza głównego. Na przykład:

SELECT LAST_INSERT_D();

Please support us!