Obsługa danych

Określa sposób traktowania danych w bazie danych.

Aby wykonać tę operację...

W oknie bazy danych wybierz polecenie Edycja – Baza danych – Ustawienia zaawansowane


Dostępność następujących kontroli zależy od typu bazy danych:

Użyj reguł nazewnictwa SQL92

Powoduje, że nazwa w źródle danych może zawierać tylko znaki zgodne z konwencją nazewniczą SQL92. Wszystkie inne znaki są odrzucane. Każda nazwa musi rozpoczynać się od małej lub wielkiej litery albo znaku podkreślenia ( _ ). Na pozostałych pozycjach mogą znaleźć się litery, cyfry i podkreślenia kodu ASCII.

Użyj słowa kluczowego AS przed aliasami tabeli

W niektórych bazach danych pomiędzy nazwą a aliasem jest używane słowo kluczowe "AS", natomiast w innych stosuje się znak odstępu. Aby stosować ciąg AS, uaktywnij tę opcję.

Linie tekstu zakończone CR + LF

Wybór tej opcji powoduje dołączenie pary kodów CR + LF do końca każdego wiersza tekstu (zalecane w systemach operacyjnych DOS i Windows).

Dołącz alias tabeli do wyrażenia SELECT

Dołącza alias do nazwy tabeli w instrukcji SELECT.

Użyj składni złączenia zewnętrznego '{OJ }'

W przypadku sprzężeń zewnętrznych stosowana jest składnia ze znakami anulowania. Składnia ze znakami anulowania ma postać {oj sprzężenie-zewnętrzne}

Przykład:

SELECT Artykuł.* from {oj element LEFT OUTER JOIN zamówienia ON zamowienie.nr=zamówienia.ANR}

Ignoruj uprawnienia ze sterownika bazy danych

Ignoruje przywileje dostępu określone przez sterownik bazy danych.

Zastępuj nazwane parametry znakiem "?"

Zastępuje nazwane parametry w źródle danych znakiem zapytania (?).

Wyświetl kolumny wersji (gdy są dostępne)

Niektóre bazy danych przypisują polom numery wersji, dzięki którym można śledzić zmiany wprowadzane w rekordach. Numer wersji jest polem, którego wartość jest zwiększana o jeden z każdą wprowadzoną w zawartości pola. Wyświetla wewnętrzny numer wersji rekordu zapisany w tabeli bazy danych.

Użyj nazwy katalogu w wyrażeniu SELECT

Wykorzystywane jest bieżące źródło danych katalogu. Ta opcja jest przydatna wtedy, gdy źródłem danych ODBC jest serwer bazy danych. Nie należy zaznaczać tej opcji, jeśli źródłem danych ODBC jest sterownik dBASE.

Użyj nazwy schematu w wyrażeniu SELECT

Umożliwia stosowanie nazw schematów w wyrażeniach SELECT.

Utwórz indeks z wyrażeniami ASC lub DESC

Tworzy indeks z wyrażeniami ASC lub DESC.

Porównanie wartości typu Boolean

Wybierz typ porównania logicznego, które chcesz wykorzystać.

Sprawdzanie danych wprowadzanych do formularza w wymaganych polach

Po wprowadzeniu nowego rekordu lub aktualizacji istniejącego rekordu w formularzu i opuszczeniu pustego pola należącego do kolumny bazy danych, które wymaga wprowadzenia danych, zostanie wyświetlony komunikat informujący o pustym polu.

Jeśli to pole formantu nie jest dostępne, formularze w bieżącej bazie danych nie będą sprawdzane pod względem wymaganych pól.

Pole formantu jest dostępne dla wszystkich typów źródła danych obsługujących dostęp do zapisu ich danych. Pole formantu nie istnieje dla arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych, plików csv oraz różnych książek adresowych przeznaczonych tylko do odczytu.

Ignoruj informacje o polu waluty

Tylko dla połączeń Oracle JDBC. Włączenie tej opcji określa, że żadna kolumna nie ma być traktowana jako pole waluty. Typ pola zwracany przez sterownik bazy danych jest odrzucany.

Użyj literałów daty/godziny zgodnych ze standardem ODBC

Użyj data/czas literałów spełniających standardy ODBC.

Obsługa kluczy głównych

Włącz, aby unieważnić heurystyki Base's wykorzystywane do wykrywania, czy baza danych obsługuje klucze główne.

Podczas łączenia się z bazą danych przy pomocy ogólnych API takich jak ODBC, JDBC lub ADO, Base stosuje obecne heurystyki do określenia czy baza danych obsługuje klucze główne. Żaden z tych interfejsów API nie ma dedykowana wsparcia dla pobieranych informacji.

Heurystyka czasem kończy się niepowodzeniem. Niniejsze trzystanowe pole wyboru domyślnie ustawione jest na stan nieokreślony, co oznacza "stosowanie heurystyki". Jeżeli pole jest zaznaczone, hipotetyczne wsparcie klucza głównego. Jeżeli pole wyboru jest wyłączone, nie ma hipotetycznego wsparcia dla klucza głównego.

Zauważ, iż ta opcja jest tylko dla uchylenia heurystyki. Po włączeniu pola wyboru bazy danych, która faktycznie nie obsługuje kluczy głównych, pojawi się klika błędów.

Please support us!