Przypisz kolumny

W eksploratorze źródła danych tabelę można skopiować, przenosząc ją i upuszczając w kontenerze tabeli. Zaznaczenie pola wyboru Dołącz dane na pierwszej stronie okna dialogowego Kopiuj tabelę powoduje, że jako następne wyświetlane jest okno dialogowe Przypisz kolumny. Za pomocą tego okna dialogowego można odwzorować zawartość pola danych w tabeli źródłowej na inne pole danych tabeli docelowej.

Tabela źródłowa

Zawiera pola danych tabeli źródłowej. Aby umieścić pole danych z tabeli źródłowej w tabeli docelowej, należy zaznaczyć pole wyboru obok nazwy pola danych. Aby odwzorować zawartość pola danych tabeli źródłowej na inne pole danych tabeli docelowej, należy kliknąć pole danych na liście tabeli źródłowej, a następnie kliknąć strzałkę w górę lub w dół. Aby umieścić wszystkie źródłowe pola danych w tabeli docelowej, należy kliknąć przycisk Wszystkie.

Tabela docelowa

Zawiera potencjalne pola danych tabeli docelowej. W tabeli docelowej są umieszczane tylko pola danych wybrane w tabeli źródłowej.

w górę

Moves the selected entry up one position in the list.

w dół

Moves the selected entry down one position in the list.

wszystkie

Zaznacza wszystkie pola danych na liście.

żadne

Usuwa zaznaczenie wszystkich pól wyboru na liście.

Please support us!