Kopiuj tabelę

W przypadku skopiowania kwerendy lub tabeli w widoku źródła danych przez przeciągnięcie jej i upuszczenie w kontenerze tabeli zostaje wyświetlone okno dialogowe Kopiuj tabelę.

Nazwa tabeli

Określa nazwę do skopiowania. Niektóre bazy danych obsługują tylko nazwy zawierające najwyżej osiem znaków.

Opcje

Definicje i dane

Tworzy wierną kopię tabeli bazy danych. Kopiowane są definicja tabeli i wszystkie dane. Definicja tabeli obejmuje strukturę tabeli i format różnych pól danych, w tym specjalne właściwości pól. Dane pochodzą z zawartości pól.

Definicja

Kopiuje tylko definicję tabeli, a nie zawarte w niej dane.

Jako widok tabeli

Jeśli baza danych obsługuje widoki i wybrano tę opcję, zapytanie zostanie utworzone w kontenerze tabel jako tabela. Ta opcja umożliwia wyświetlanie wyników zapytania jako normalnego widoku tabeli.Tabela zostanie przefiltrowana w widoku za pomocą instrukcji SQL 'Select'.

Dołącz dane

Kopiuje dane tabeli do istniejącej tabeli.

Aby kopiowanie danych między tabelami było możliwe, definicje tabel muszą być dokładnie takie same. Nie można skopiować danych, jeśli pole danych w tabeli docelowej ma inny format niż pole danych w tabeli źródłowej.

Nazwy pól danych można odwzorować w oknie dialogowym Kopiuj tabelę strony Zastosuj kolumny.

Jeśli danych nie można dołączyć, lista pól, z których nie da się przekopiować danych, jest wyświetlana w oknie dialogowym Informacje o kolumnach. W przypadku zamknięcia tego okna dialogowego przyciskiem OK dołączane są tylko dane, które nie znalazły się na tej liście.

Ikona notatki

Jeśli w przypadku dołączania danych pola tabeli docelowej są krótsze niż pola w tabeli źródłowej, źródłowe pola danych zostają automatycznie przycięte do długości pól tabeli docelowej.


Utwórz klucz główny

Automatycznie generuje pole klucza głównego i wypełnia je wartościami. Korzystanie z tego pola jest niezbędne, ponieważ edycja tabel wymaga istnienia pól kluczy głównych.

Nazwa

Określa nazwę wygenerowanego klucza głównego. Ta nazwa jest opcjonalna.

Następna strona

Please support us!