Kopiowanie kwerendy lub tabeli metodą przeciągnij i upuść

Przeciągnięcie i upuszczenie kwerendy lub tabeli powoduje otwarcie okna dialogowego Kopiuj tabelę, za pomocą którego można zdefiniować opcje kopiowania kwerendy lub tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Drag and drop a table or a query into the table part of another database file window.


Za pomocą okna dialogowego Kopiuj tabelę można:

Kopiować można w ramach tej samej bazy danych lub między różnymi bazami. Wybierz kwerendę i przeciągnij ją do kontenera tabeli żądanej bazy danych.

Kopiuj tabelę

W przypadku skopiowania kwerendy lub tabeli w widoku źródła danych przez przeciągnięcie jej i upuszczenie w kontenerze tabeli zostaje wyświetlone okno dialogowe Kopiuj tabelę.

Zastosuj kolumny

W eksploratorze źródła danych tabelę można skopiować, przenosząc ją i upuszczając w kontenerze tabeli. Okno dialogowe Zastosuj kolumny stanowi drugą część okna Kopiuj tabelę.

Formatowanie typu

W eksploratorze źródła danych tabelę można skopiować, przenosząc ją i upuszczając w kontenerze tabeli. Okno dialogowe Formatowanie typu stanowi trzecią część okna Kopiuj tabelę.

Please support us!