Relacje

Umożliwia zdefiniowanie i dokonanie edycji relacji między dwoma tabelami.

Aby wykonać tę operację...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Ikona notatki

Opcje uaktualniania i usuwania są dostępne tylko wtedy, gdy obsługuje je wybrana baza danych.


Tabele

Tworząc nową relację, z każdego pola kombi w górnej części okna dialogowego można wybrać jedną tabelę.

Jeśli okno dialogowe Relacje otworzono dla istniejącej relacji (przez dwukrotne kliknięcie linii połączeń w oknie Relacje), tabel związanych taką relacją nie można zmienić.

Pola kluczy

Definiuje pola kluczy relacji.

Nazwy tabel wybranych dla powiązania są wyświetlane jako nazwy kolumn. Po kliknięciu pola za pomocą przycisków strzałek można wybrać pole tabeli. Każda relacja jest zapisywana w oddzielnym wierszu.

Opcje aktualizacji

W tym miejscu można określić opcje, które mają zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmian w polu klucza podstawowego.

Brak akcji

Oznacza, że wprowadzenie zmiany w kluczu podstawowym nie ma wpływu na inne zewnętrzne pola kluczy.

Aktualizuj kaskadowo

Uaktualnia wszystkie zewnętrzne pola kluczy, jeśli nastąpiła zmiana odpowiedniego klucza podstawowego (aktualizacja kaskadowa).

Ustaw NULL

W przypadku zmiany odpowiedniego klucza podstawowego wszystkie zewnętrzne klucze przyjmują wartość "IS NULL". Wartość IS NULL oznacza, że pole jest puste.

Ustaw domyślne

Ta opcja powoduje, że w przypadku zmiany odpowiedniego klucza podstawowego wszystkie zewnętrzne pola kluczy przyjmują wartość domyślną. Wartość domyślną zewnętrznego pola klucza określa się podczas definiowania właściwości pola na etapie tworzenia odpowiedniej tabeli.

Opcje usuwania

W tym miejscu można określić opcje, które mają zastosowanie w przypadku usunięcia klucza podstawowego.

Brak akcji

Oznacza, że usunięcie klucza podstawowego nie ma wpływu na inne zewnętrzne pola kluczy.

Usuń kaskadowo

Określa, że w przypadku usunięcia odpowiedniego pola klucza podstawowego są usuwane wszystkie zewnętrzne pola kluczy.

Ikona ostrzeżenia

Usunięcie pola klucza podstawowego z ustawioną opcją Usuń kaskadowo powoduje, że są usuwane także wszystkie rekordy innych tabel, dla których ten klucz ustawiono jako klucz obcy. Tę opcję należy stosować z rozwagą - jej użycie może spowodować usunięcie dużej części bazy danych.


Ustaw NULL

Usunięcie odpowiedniego klucza podstawowego powoduje, że we wszystkich zewnętrznych polach kluczy jest ustawiana wartość "IS NULL".

Ustaw domyślne

Usunięcie odpowiedniego klucza podstawowego powoduje, że we wszystkich zewnętrznych polach kluczy jest ustawiana wartość domyślna.

Please support us!