Projekt indeksu

The Index Design dialog allows you to define and edit the indexes for the current table.

Aby wykonać tę operację...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Projekt tabeli

Lista indeksów

Displays a list of available indexes. Select an index from the list to edit. The details of the selected index are displayed in the dialog.

Nowy indeks

Tworzy nowy indeks.

Usuń bieżący indeks

Usuwa bieżący indeks.

Zmień nazwę bieżącego indeksu

Zmienia nazwę bieżącego indeksu.

Zapisz bieżący indeks

Zapisuje bieżący indeks w źródle danych.

Resetuj bieżący indeks

Resetuje bieżący indeks, przywracając ustawienia takie, jak po otwarciu okna dialogowego.

Szczegóły indeksu

As soon as you change a detail of the current index and then select another index, the change is immediately passed on to the data source. You can only leave the dialog, or select another index, if the change has been successfully acknowledged by the data source. However, you can undo the change by clicking the Reset Current Index icon.

Unikatowy

Określa, czy w bieżącym indeksie mogą się znaleźć tylko unikatowe wartości. Zaznaczenie opcji Unikatowy uniemożliwia wprowadzenie w tym polu danych dwóch takich samych wartości, co spowodowałoby zaburzenie spójności danych.

Pola

W obszarze Pola jest wyświetlana lista pól bieżącej tabeli. Można także wybrać wiele pól. Aby usunąć pole z listy wybranych, wybierz pustą pozycję na początku listy.

Pole indeksu

Wyświetla pola listy w bieżącej tabeli. Można wybrać więcej niż jedno pole.

Porządek sortowania

Determines the sort order of the indexes.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.

Please support us!