Projekt kwerendy

W widoku projektu kwerendy można utworzyć i dokonać edycji kwerendy bazy danych.

Aby wykonać tę operację...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.


Ikona notatki

W większości baz danych filtrowanie lub sortowanie tabel na potrzeby wyświetlenia rekordów w komputerze użytkownika jest realizowane za pomocą kwerend. Widoki działają tak jak kwerendy, ale są realizowane po stronie serwera. Jeśli baza danych została zaimplementowana na serwerze obsługującym widoki, za ich pomocą można filtrować rekordy na serwerze, co pozwala skrócić czas wyświetlania danych.


Ikona notatki

Niektóre bazy danych obsługują także tworzenie nowego widoku tabeli. Wybranie polecenia Utwórz widok na zakładce Tabele dokumentu bazy danych powoduje otworzenie okna Projekt widoku podobnego do opisanego tutaj okna Projekt kwerendy.


Układ okna Projekt kwerendy jest zapisywany wraz z utworzoną kwerendą. Nie można go jednak zapisać razem z utworzonym widokiem.

Widok projektu

Aby utworzyć kwerendę, kliknij ikonę Kwerendy w dokumencie bazy danych, a następnie polecenie Utwórz kwerendę w widoku projektu.

The lower pane of the Design View is where you define the query. To define a query, specify the database field names to include and the criteria for displaying the fields. To rearrange the columns in the lower pane of the Design View, drag a column header to a new location, or select the column and press +arrow key.

W górnej części widoku projektu są widoczne ikony pasków Projekt kwerendy oraz Projekt.

Aby przetestować kwerendę, kliknij dwukrotnie jej nazwę w dokumencie bazy danych. Wynik kwerendy zostaje wyświetlony w tabeli podobnej do widoku źródła danych. Uwaga: tabela jest wyświetlana tylko tymczasowo.

Klawisze w widoku projektu kwerendy

Klawisz

Funkcja

F4

Podgląd

F5

Wykonuje kwerendę

F7

Dodaje tabelę lub kwerendę


Przeglądaj

Po otwarciu projektu zapytania po raz pierwszy pojawi się okno dialogowe, w którym należy najpierw wybrać tabelę lub zapytanie, które będzie podstawą dla nowego zapytania.

Aby dodać pole do kwerendy, kliknij je dwukrotnie. Relacje można definiować metodą "przeciągnij i upuść".

Ikona notatki

Podczas projektowania kwerendy nie można modyfikować wybranych tabel.


Usuń tabele

Aby usunąć tabele z widoku projektu, kliknij górną krawędź okna tabeli. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe. Polecenie Usuń usuwa tabelę z widoku projektu. Można również nacisnąć klawisz Delete.

Przenoszenie i zmiana wielkości tabeli

Rozmiar tabeli można zmienić; tabele można także układać odpowiednio do wymagań. Aby przenieść tabelę, przeciągnij górną jej krawędź w żądane miejsce. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jakim jest wyświetlana tabela, umieść kursor myszy na krawędzi lub rogu tabeli i przeciągnij do żądanego rozmiaru.

Relacje między tabelami

Jeśli między nazwą pola w jednej tabeli a nazwą pola w drugiej występują relacje danych, można je wykorzystać w kwerendzie.

If, for example, you have a spreadsheet for articles identified by an article number, and a spreadsheet for customers in which you record all articles that a customer orders using the corresponding article numbers, then there is a relationship between the two "article number" data fields. If you now want to create a query that returns all articles that a customer has ordered, you must retrieve data from two spreadsheets. To do this, you must inform LibreOffice about the relationship which exists between the data in the two spreadsheets.

To do this, click a field name in a table (for example, the field name "Item-Number" from the Customer table), hold down the mouse button and then drag the field name to the field name of the other table ("Item-Number" from the Item table). When you release the mouse button, a line connecting the two fields between the two table windows appears. The corresponding condition that the content of the two field names must be identical is entered in the resulting SQL query.

Tworzenie kwerend opartych na kilku powiązanych arkuszach jest możliwe tylko wtedy, gdy pakiet LibreOffice pełni rolę interfejsu relacyjnej bazy danych.

Ikona notatki

W ramach kwerendy nie można uzyskać dostępu do tabel innej bazy danych. Kwerendy obejmujące wiele tabel można tworzyć tylko w ramach jednej bazy danych.


Specifying the relation type

If you double-click on the line connecting two linked fields or call the menu command Insert - New Relation, you can specify the type of relation in the Relations dialog.

Ewentualnie naciskaj klawisz Tab aż zostanie zaznaczony wektor połączenia (zaznaczony wektor jest powiększony); a następnie naciśnij kombinację klawiszy Shift + F10 i z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz polecenie Edycja.

Usuwanie relacji

Aby usunąć relację między dwiema tabelami, kliknij linię połączenia i naciśnij klawisz Delete.

Ewentualnie usuń odpowiednie wpisy w części Złączone pola okna dialogowego Relacje. Można także naciskać klawisz aż wektor łączący zostanie podświetlony, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Shift + F10 i z menu kontekstowego wybrać polecenie Usuń.

Defining the query

Wybierz warunki definiujące kwerendę. W każdej kolumnie tabeli projektowania można wpisać pole danych kwerendy. Warunki określone w jednym wierszu zostają powiązane operatorem logicznym "I" (AND).

Specifying field names

First, select all field names from the tables that you want to add to the query. You can do this either by drag-and-drop or by double-clicking a field name in the table window. With the drag-and-drop method, use the mouse to drag a field name from the table window into the lower area of the query design window. As you do this, you can decide which column in the query design window will receive the selected field. A field name can also be selected by double-clicking. It will then be added to the next free column in the query design window.

Usuwanie nazw pól

Aby usunąć nazwę pola z kwerendy, kliknij nagłówek kolumny i wybierz polecenie Usuń z menu kontekstowego.

Saving the query

Use the Save icon on the Standard toolbar to save the query. You will see a dialog that asks you to enter a name for the query. If the database supports schemas, you can also enter a schema name.

Schemat

Określa nazwę schematu przypisanego do kwerendy lub widoku tabeli.

Nazwa kwerendy lub nazwa widoku tabeli

Określa nazwę kwerendy lub widoku tabeli.

Filtrowanie danych

To filter data for the query, set the desired criteria in the lower area of the query design window. The following options are available:

Pole

Enter the name of the data field that is referred to in the Query. All settings made in the filter option rows refer to this field. If you activate a cell here with a mouse click you'll see an arrow button, which enables you to select a field. The "Table name.*" option selects all data fields with the effect that the specified criteria will be applied to all table fields.

Alias

Specifies an alias. This alias will be listed in the query instead of the field name. This makes it possible to use user-defined column labels. For example, if the data field is named PtNo and, instead of that name, you would like to have PartNum appear in the query, enter PartNum as the alias.

In a SQL statement, aliases are defined as follows:

SELECT kolumna AS alias FROM tabela.

Na przykład:

SELECT "NrCz" AS "NumerCzesci" FROM "Czesci"

Tabela

The corresponding database table of the selected data field is listed here. If you activate this cell with a mouse click, an arrow will appear which enables you to select a different table for the current query.

Sortuj

If you click on this cell, you can choose a sort option: ascending, descending and unsorted. Text fields will be sorted alphabetically and numerical fields numerically. For most databases, administrators can set the sorting options at the database level.

Widoczne

If you mark the Visible property for a data field, that field will be visibly displayed in the resulting query. If you are only using a data field to formulate a condition or make a calculation, you do not necessarily need to display it.

Kryteria

Specifies a first criteria by which the content of the data field is to be filtered.

lub

Here you can enter one additional filter criterion for each line. Multiple criteria in a single column will be interpreted as boolean OR.

You can also use the context menu of the line headers in the lower area of the query design window to insert a filter based on a function:

Funkcje

The functions which are available here depend on those provided by the database engine.

If you are working with the embedded HSQL database, the list box in the Function row offers you the following options:

Opcja

SQL

Efekt

Brak funkcji

Nie jest wykonywana żadna funkcja.

Średnia

AVG

Oblicza średnią arytmetyczną dla pola.

Ilość

COUNT

Determines the number of records in the table. Empty fields can either be counted (a) or excluded (b).

a) COUNT(*): Wstawienie gwiazdki jako argumentu powoduje, że zliczane są wszystkie rekordy tabeli.

b) COUNT(column): Passing a field name as an argument counts only the records in which the specified field contains a value. Records in which the field has a Null value (i.e. contains no textual or numeric value) will not be counted.

Maksimum

MAX

Determines the highest value of a record for that field.

Minimum

MIN

Determines the lowest value of a record for that field.

Suma

SUM

Calculates the sum of the values of records for the associated fields.

Grupa

GROUP BY

Groups query data according to the selected field name. Functions are executed according to the specified groups. In SQL, this option corresponds to the GROUP BY clause. If a criterion is added, this entry appears in the SQL HAVING sub-clause.


Wywołania funkcji można wprowadzać także bezpośrednio w instrukcji SQL. Należy wtedy zastosować następującą składnię:

SELECT FUNKCJA(kolumna) FROM tabela.

Na przykład aby wywołać w instrukcji SQL funkcję obliczającą sumę, należy wprowadzić następujący zapis:

SELECT SUM("Cena") FROM "Artykuł".

Except for the Group function, the above functions are called Aggregate functions. These are functions that calculate data to create summaries from the results. Additional functions that are not listed in the list box might be also possible. These depend on the specific database engine in use and on the current functionality provided by the Base driver used to connect to that database engine.

To use other functions not listed in the list box, you must enter them manually under Field.

You can also assign aliases to function calls. If you do not want to display the query string in the column header, enter a desired substitute name under Alias.

Odpowiednia funkcja w instrukcji SQL ma postać:

SELECT FUNKCJA() AS alias FROM tabela

Przykład:

SELECT COUNT(*) AS ilość FROM "Artykuł"

Ikona notatki

If you run such a function, you cannot insert any additional columns for the query other than as an argument in a "Group" function.


Przykłady

W następującym przykładzie kwerenda obejmuje dwie tabele: tabelę "Artykuł" z polem "Nr_artykułu" oraz tabelę "Dostawcy" z polem "Nazwa_dostawcy". Ponadto obie tabele mają pola o wspólnej nazwie "Nr_dostawcy".

Aby utworzyć kwerendę wyświetlającą wszystkich dostawców, którzy dostarczyli więcej niż trzy artykuły, należy wykonać następujące kroki.

 1. Wstaw tabele "Artykuł" i "Dostawcy" do projektu kwerendy.

 2. Powiąż pola "Nr_dostawcy" obu tabel, o ile wcześniej nie zdefiniowano takiej relacji.

 3. Double-click on the "Item_No" field from the "Item" table. Display the Function line using the context menu and select the Count function.

 4. Jako kryterium wprowadź wartość >3 i usuń zaznaczenie pola Widoczne.

 5. W tabeli "Dostawcy" kliknij dwukrotnie pole "Nazwa_dostawcy" i wybierz funkcję Grupuj.

 6. Uruchom kwerendę.

Jeśli w tabeli "Artykuł" istnieją pola "cena" (cena danego artykułu) oraz "Nr_dostawcy" (dostawca artykułu), następująca kwerenda umożliwia pobranie średniej ceny artykułu dostawcy:

 1. Wstaw tabelę "Artykuł" do projektu kwerendy.

 2. Kliknij dwukrotnie pola "Cena" i "Nr_dostawcy".

 3. Włącz linijkę Funkcja i w polu "Cena" wybierz funkcję Średnia.

 4. Można również wpisać alias "Średnia" (bez cudzysłowu).

 5. Dla pola "Nr_dostawcy" wybierz opcję Grupuj.

 6. Uruchom kwerendę.

Dostępne są następujące polecenia menu kontekstowego i symbole:

Funkcje

Shows or hides a row for the selection of functions.

Nazwa tabeli

Pokazuje lub ukrywa linijkę nazwy tabeli.

Nazwa aliasu

Pokazuje lub ukrywa linijkę nazwy aliasu.

Wartości bez powtórzeń

Retrieves only distinct values from the query. This applies to multiple records that might contain several repeating occurrences of data in the selected fields. If the Distinct Values command is active, you should only see one record in the query (DISTINCT). Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria (ALL).

Na przykład jeśli w bazie adresowej wielokrotnie występuje nazwisko "Kowalski", zaznaczenie opcji Wartości bez powtórzeń powoduje, że kwerenda zwróci tylko jedno wystąpienie tego nazwiska.

W przypadku kwerend obejmujących wiele pól uzyskanie wyniku na podstawie specyficznego rekordu wymaga, aby kombinacja wartości wszystkich pól była unikatowa. Na przykład w pewnej bazie adresowej raz występuje "Kowalski z Warszawy", a dwa razy "Kowalski z Krakowa". Wybranie opcji Wartości bez powtórzeń powoduje, że na podstawie pól "nazwisko" i "miasto" zwrócone zostanie jeden rekord "Kowalski z Warszawy" i jeden "Kowalski z Krakowa".

Odpowiednikiem tej opcji w języku SQL jest właściwość DISTINCT.

Limit

Allows you to limit the maximum number of records returned by a query.

If a Limit construction is added, you will get at most as many rows as the number you specify. Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria.

Formułowanie warunków filtrowania

When formulating filter conditions, various operators and commands are available to you. Apart from the relational operators, there are SQL-specific commands that query the content of database fields. If you use these commands in the LibreOffice syntax, LibreOffice automatically converts these into the corresponding SQL syntax via an internal parser. You can also enter the SQL command directly and bypass the internal parser. The following tables give an overview of the operators and commands:

Operator

Znaczenie

Warunek jest spełniony, jeśli...

=

równy

... zawartość pola jest identyczna jak w podanym wyrażeniu.

The operator = will not be displayed in the query fields. If you enter a value without any operator, the = operator is automatically assumed.

<>

różne

... zawartość pola nie jest identyczna jak w podanym wyrażeniu.

>

większe niż

... zawartość pola jest większa niż w podanym wyrażeniu.

<

mniejsze niż

... zawartość pola jest mniejsza niż w podanym wyrażeniu.

>=

większe niż lub równe

... zawartość pola jest większa lub równa podanemu wyrażeniu.

<=

mniejsze niż lub równe

... zawartość pola jest mniejsza lub równa podanemu wyrażeniu.


Polecenie LibreOffice

Polecenie SQL

Znaczenie

Warunek jest spełniony, jeśli...

IS EMPTY

IS NULL

jest puste

... the field contains no data. For Yes/No fields with three possible states, this command automatically queries the undetermined state (neither Yes nor No).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

nie jest puste

... the field is not empty, i.e it contains data.

LIKE

placeholder (*) for any number of characters

placeholder (?) for exactly one character

LIKE

placeholder (%) for any number of characters

Placeholder (_) for exactly one character

należy do

... the data field contains the indicated expression. The (*) placeholder indicates whether the expression x occurs at the beginning of (x*), at the end of (*x) or inside the field content (*x*). You can enter as a placeholder in SQL queries either the SQL % character or the familiar (*) file system placeholder in the LibreOffice interface.

The (*) or (%) placeholder stands for any number of characters. The question mark (?) in the LibreOffice interface or the underscore (_) in SQL queries is used to represent exactly one character.

NOT LIKE

NOT LIKE

nie należy do

... the field does not contain data having the specified expression.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

mieści się w przedziale [x,y]

... the field contains a data value that lies between the two values x and y.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

Nie mieści się w przedziale [x,y]

... the field contains a data value that does not lie between the two values x and y.

IN (a; b; c...)

Note that semicolons are used as separators in all value lists!

IN (a, b, c...)

zawiera a, b, c...

... the field name contains one of the specified expressions a, b, c,... Any number of expressions can be specified, and the result of the query is determined by a boolean OR operator. The expressions a, b, c... can be either numbers or characters

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

nie zawiera a, b, c...

... the field does not contain one of the specified expressions a, b, c,...

= TRUE

= TRUE

ma wartość Prawda

... nazwa pola ma wartość Prawda.

= FALSE

= FALSE

ma wartość Fałsz

... the field data value is set to false.


Przykłady

='Ms.'

zwraca nazwy pól zawierające łańcuch "Pani"

<'2001-01-10'

zwraca daty, które wystąpiły przed 10 stycznia 2001

LIKE 'g?ve'

returns records with field content such as "give" and "gave".

LIKE 'S*'

returns records with field contents such as "Sun".

BETWEEN 10 AND 20

returns records with field content between the values 10 and 20. (The fields can be either text fields or number fields).

IN (1; 3; 5; 7)

returns records with the values 1, 3, 5, 7. If the field name contains an item number, for example, you can create a query that returns the item having the specified number.

NOT IN ('Smith')

returns records that do not contain "Smith".


Sekwencja anulowania Like: {escape 'znak-anulowania'}

Przykład: select * from Artykul where NazwaArtykulu like 'Zestaw *%' {escape '*'}

W wyniku tej kwerendy przedstawione zostaną wszystkie artykuły o nazwach rozpoczynających się od słowa 'Zestaw *'. To znaczy, że można poszukiwać także znaków, które w innym kontekście byłyby zinterpretowane jako symbole zastępcze, np. *, ?, _, % lub kropka.

Sekwencja anulowania Outer Join: {oj złączenie-zewnętrzne}

Przykład: select Artykul.* from {oj element LEFT OUTER JOIN zamowienia ON zamowienie.nr=zamowienia.ANR}

Kwerendy na polach tekstowych

To query the content of a text field, you must put the expression between single quotes. The distinction between uppercase and lowercase letters depends on the database in use. LIKE, by definition, is case-sensitive (though some databases don't interpret this strictly).

Kwerendy na polach daty

Pola dat są oznaczane jako #Date#, co pozwala łatwo zidentyfikować je jako daty. Data, godzina i stałe data/godzina (literały) stosowane w warunkach mogą mieć zarówno składnię typu SQL Escape lub domyślną SQL2.

Typ elementu daty

Składnia SQL Escape #1 - mogą być nieaktualne

Składnia SQL Escape #2

Składnia SQL2

Data

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

'YYYY-MM-DD'

Godzina

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

Data i godzina

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Przykład: select {d '1999-12-31'} from historia.swiata

Przykład: select * from mytable where years='1999-12-31'

All date expressions (date literals) must be enclosed with single quotation marks. (Consult the reference for the particular database and connector you are using for more details.)

Kwerendy na polach logicznych (Tak/Nie)

W tabelach dBASE kwerendy na polach Tak/Nie wymagają zastosowania następującej składni:

Stan

Kryterium kwerendy

Przykład

Tak

tabele dBASE: różne od każdej z podanych wartości

=1 zwraca wszystkie rekordy, w których pole Tak/Nie ma stan "Tak" lub "Włączone" (zaznaczone czarnym kolorem),

Nie

.

=0 zwraca wszystkie rekordy, w których pole Tak/Nie ma stan "Nie" lub "Wyłączone" (niezaznaczone).

Puste

IS NULL

IS NULL zwraca wszystkie rekordy, w których pole Tak/Nie nie ma stanu "Tak" ani "Nie" (zaznaczone szarym kolorem).


Ikona notatki

Składnia zależy od wykorzystywanego systemu bazy danych. Należy pamiętać, że pola Tak/Nie mogą być także zdefiniowane w inny sposób (dwa stany zamiast trzech).


Kwerendy parametryczne

Kwerendy parametryczne pozwalają użytkownikowi wprowadzić wartości w czasie wykonywania. Wartości te są stosowane w ramach kryteriów wyboru rekordów do wyświetlenia. Każda taka wartość ma nazwę parametru skojarzonego z nim, która jest używana do monitowania użytkownika, gdy zapytanie jest uruchomione.

Nazwy parametrów są poprzedzone dwukropkiem w obu widokach zapytania, w widoku projektu oraz w widoku SQL. Mogą być stosowany wszędzie tam, gdzie może pojawić się wartość. Jeśli ta sama wartość ma pojawić się więcej niż jeden raz w zapytaniu, używana jest ta sama nazwa parametru.

W najprostszym przypadku, gdy użytkownik wprowadza wartość, która jest dopasowana do równości, w wiersz kryterium wprowadzona jest nazwa parametru z poprzedzającym ją dwukropkiem. W trybie SQL wygląda to następująco: WHERE "Pole" =: Nazwa_parametru

Ikona ostrzeżenia

Nazwy parametrów nie mogą zawierać żadnego z następujących znaków: <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. Nie mogą nazywać się tak samo jak nazwy pól lub jak słowa zastrzeżone dla składni SQL. Mogą mieć nazwy takie same jak aliasy.


Ikona wskazówki

Użyteczna konstrukcja wyboru rekordów w oparciu o części zawartości pola tekstowego jest dodanie ukrytych kolumn wraz z "LIKE '%' || :Część_pola || '%'" jako kryterium. Pozwoli to wybrać rekordy z dokładnym dopasowaniem. Jeśli wymagany jest test wielkości liter, rozwiązaniem jest użycie LOWER (Nazwa_Pola) jako pola i LIKE LOWER ( '%' || :Część_pola || '%' ) jako kryterium. Należy pamiętać, że odstępy w kryterium są bardzo ważne; jeśli zostaną pominięte, parser SQL interpretuje całe kryterium jako ciąg do dopasowania. W trybie SQL wygląda to następująco: LOWER ( "Nazwa_Pola" ) LIKE LOWER ( '%' || :Część_pola || '%' ).


Kwerendy parametryczne mogą służyć jako źródło danych dla podformularzy, aby pozwolić użytkownikowi ograniczyć rekordy wyświetlania.

Wprowadzenie parametru

Okno dialogowe Parametr wejścia pyta użytkownika o wprowadzenie wartości parametrów. Wprowadź wartość dla każdego parametru zapytania i potwierdzić wybór, klikając przycisk OK lub naciskając Enter.

Wartości wprowadzone przez użytkownika mogą składać się z dowolnych znaków dopuszczalnych dla SQL dla danego kryterium; może to zależeć od bazowego systemu bazy danych.

Ikona wskazówki

Użytkownik może korzystać ze znaków wieloznacznych SQL "%" (ciąg losowy) lub "_" (losowy, pojedynczy znak) jako część wartości do pobierania rekordów z bardziej złożonych kryteriów.


Tryb SQL

Skrót SQL (ang. Structured Query Language) oznacza strukturalny język zapytań. SQL jest zbiorem instrukcji służących do modyfikowania zawartości i administrowania relacyjnymi bazami danych.

In LibreOffice you do not need any knowledge of SQL for most queries, since you do not have to enter the SQL code. If you create a query in the query designer, LibreOffice automatically converts your instructions into the corresponding SQL syntax. If, with the help of the Switch Design View On/Off button, you change to the SQL view, you can see the SQL commands for a query that has already been created.

You can formulate your query directly in SQL code. Note, however, that the special syntax is dependent upon the database system that you use.

If you enter the SQL code manually, you can create SQL-specific queries that are not supported by the graphical interface in the Query designer. These queries must be executed in native SQL mode.

By clicking the Run SQL command directly icon in the SQL view, you can formulate a query that is not processed by LibreOffice and sent directly to the database engine.

Please support us!