Brakujący element

Jeżeli otwierana jet kwerenda zawierająca tabele lub pola które już nie istnieją, otwarte zostaje okno dialogowe Brakujący element . To okno dialogowe wskazuje, który element brakuje i pozwala zdecydować o dalszym postępowaniu.

Aby wykonać tę operację...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.
If the referenced fields no longer exist, you see this dialog.


Jak kontynuować?

Dostępne są trzy opcje:

Czy naprawdę chcesz otworzyć kwerendę w widoku graficznym?

Umożliwia otwarcie kwerendy w Widoku projektu mimo brakujących elementów. Po wybraniu tej opcji można także określić, czy inne błędy mają być ignorowane.

Kwerenda jest otwierana w widoku projektu (w interfejsie graficznym). Brakujące tabele są wyświetlane jako puste, a nieprawidłowe pola - pod swoimi (nieprawidłowymi) nazwami na liście pól. Dzięki temu można wykonywać czynności na polach, które spowodowały wystąpienie błędu.

Otwórz kwerendę w widoku SQL

Umożliwia otwarcie projektu kwerendy w Trybie SQL i interpretację kwerendy jako Natywnej kwerendy SQL. Trym macierzysty SQL można opuścić jedynie po pełnym zinterpretowaniu instrukcji LibreOffice (co jest możliwe tylko w przypadku, gdy tabele lub pola wykorzystane w kwerendzie istnieją).

Nie otwieraj kwerendy

Umożliwia anulowanie procedury i określenie, że kwerenda ma nie być otwierana. Ta opcja odpowiada funkcji przycisku Anuluj.

Ignoruj również podobne błędy

Jeśli wybrano pierwszą opcję, ale kwerenda i tak ma zostać otwarta w widoku graficznym (mimo brakujących elementów), tutaj można określić, czy inne błędy mają być ignorowane. Wybranie tej opcji powoduje, że w bieżącym procesie otwierania nie są wyświetlane komunikaty o błędach, jeśli kwerenda nie może zostać prawidłowo zinterpretowana.

Please support us!