Kwerendy

A "query" is a special view of a table. A query can display chosen records or chosen fields within records; it can also sort those records. A query can apply to one table or to multiple tables, if they are linked by common data fields.

Aby wykonać tę operację...

In a database file window, click the Queries icon.


Kwerend używa się by znaleźć rekordy zawierające określone dane. Wszystkie kwerendy dla danej bazy danych są wyświetlone w spisie Kwerendy. Ponieważ znajdują się tutaj wszystkie kwerendy dla danej bazy danych spis ten nazywany jest również "kontenerem kwerend".

Drukowanie kwerendy

Aby wydrukować kwerendę lub tabelę:

  1. Otwórz dokument tekstowy (lub arkusz kalkulacyjny - jeżeli sposób drukowania tego typu dokumentu bardziej Ci odpowiada).

  2. Otwórz bazę danych tak, by widzieć nazwę tabeli lub kwerendy.

  3. Przeciągnij nazwę do otwartego dokumentu. Otworzy się okno dialogowe Wstaw kolumny bazy danych.

  4. Zdecyduj które kolumny (czyli pola danych) chcesz dołączyć. Możesz również użyć przycisku Autoformatowanie i wybrać odpowiednie typy formatowania. Zamknij okno dialogowe.

    Kwerenda lub tabela zostanie wstawiona do dokumentu.

  5. Wydrukuj dokument wybierając Plik - Drukuj.

Ikona wskazówki

You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.


Sortowanie i filtrowanie danych

Pozwala na sortowanie lub filtrowanie danych zawartych w tabeli.

Projekt kwerendy

Przy pomocy Projektu kwerendy możesz utworzyć lub zmodyfikować kwerendę lub widok.

Pasek projektu kwerendy

Do sterowania wyświetlaniem danych podczas tworzenia lub edycji kwerendy SQL służy pasek Projekt kwerendy.

Kwerendy dotyczące wielu tabel

Wynik kwerendy może zawierać dane pochodzące z wielu tabel, jeżeli są one powiązane ze sobą poprzez odpowiednie pola.

Formułowanie kryteriów kwerendy

Tutaj można sprawdzić, jakie operatory i polecenia można wykorzystać podczas formułowania warunków filtra w kwerendzie.

Wykonywanie funkcji

Na danych tabeli można wykonać obliczenia, a wyniki zapisać jako wynik wykonania kwerendy.

Please support us!