Kreator konwersji euro

Przelicza kwoty walut znalezione w dokumentach LibreOffice Calc oraz w polach i tabelach dokumentów LibreOffice Writer na euro.

Konwertowane są tylko zamknięte pliki. Możliwe jest jednak korzystanie z konwertera euro w otwartym dokumencie LibreOffice Calc. W takim przypadku otwierane jest oddzielne okno dialogowe. Okno to zostało opisane na końcu tej części Pomocy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter euro.


Ikona ostrzeżenia

Konwertowane są tylko waluty krajów należących do Europejskiej Unii Monetarnej.


Zakres

Jeden dokument LibreOffice Calc

Konwertuje pojedynczy plik LibreOffice Calc. Aby przekonwertować pola i tabele w programie LibreOffice Writer, najpierw zaznacz Konwertuj również pola i tabele w dokumentach tekstowych.

Cały katalog

Konwertuje wszystkie dokumenty i szablony LibreOffice Calc i LibreOffice Writer do wybranego katalogu.

Waluty

Określa walutę do przeliczenia na euro.

Katalog / dokument źródłowy

Wskazuje katalog lub nazwę pojedynczego dokumentu do konwersji.

...

Otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać żądany katalog lub dokument.

Łącznie z podkatalogami

Określa, czy uwzględniane są wszystkie podfoldery wybranego katalogu.

Konwertuj również pola i tabele w dokumentach tekstowych

Przelicza kwoty walut znalezione w polach i tabelach dokumentów programu LibreOffice Writer.

Ikona ostrzeżenia

Wartości w dokumentach tekstowych znajdujące się poza polami lub tabelami nie podlegają konwersji.


Znieś tymczasowo ochronę arkusza bez uprzedniego potwierdzenia

Określa, że ochrona arkusza zostanie wyłączona podczas konwersji, a następnie ponownie włączona. Jeśli ochrona arkusza jest objęta hasłem, zobaczysz okno dialogowe do wpisania hasła.

Katalog docelowy

Określa folder i ścieżkę, w której mają zostać zapisane przekonwertowane pliki.

...

Otwiera okno dialogowe, w którym możesz wybrać katalog do przechowywania przekonwertowanych plików.

Anuluj

Zamyka konwerter euro.

Pomoc

Aktywuje pomoc dla okna dialogowego.

Konwertuj

Rozpoczyna konwersję.

Podczas konwersji wyświetlane jest okno z informacjami o postępie.

Wstecz

Powrót do pierwszej strony konwertera euro.

Jeśli bieżący dokument jest dokumentem lub szablonem programu LibreOffice Calc, możesz wywołać konwerter euro za pomocą odpowiedniej ikony na pasku narzędzi. Ta ikona jest domyślnie ukryta. Aby wyświetlić ikonę konwertera euro, kliknij strzałkę na końcu paska narzędzi, wybierz polecenie Widoczne przyciski i aktywuj ikonę Konwertera euro.

Ikona

Konwerter Euro

W oknie dialogowym Konwerter Euro są dostępne następujące funkcje:

Cały dokument

Konwertuje cały dokument.

Waluty

Określa walutę do przeliczenia na euro.

Wybór

Jeśli nie zaznaczono pola wyboru Cały dokument, należy zaznaczyć komórki, które mają zostać przekonwertowane. Wybierz opcję, a następnie kliknij odpowiednie pozycje w polu Szablony / Zakresy walutowe. W dokumencie wybrany zakres jest widoczny jako taki. Aby przeprowadzić konwersję, kliknij przycisk Konwertuj.

Style komórki

Wszystkie komórki z wybranymi stylami komórki są konwertowane.

Komórki walutowe w bieżącym arkuszu

Wszystkie komórki walutowe w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym zostaną przekonwertowane.

Komórki walutowe w całym dokumencie

Wszystkie komórki walutowe w aktywnym dokumencie zostaną przekonwertowane.

Zaznaczony zakres

Wszystkie komórki walutowe w zakresie zaznaczonym przed wywołaniem konwertera zostaną przekonwertowane. Wszystkie komórki muszą mieć ten sam format, aby można je było rozpoznać jako wybrany zakres.

Szablony / Zakresy walutowe

Wyświetla z listy zakresy do konwersji.

Prosimy o wsparcie!