Eksport HTML - Strona 6

Definiuje kolory publikacji.

Formatowanie tekstu jest pobierane z rysunku lub prezentacji. Ta strona jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono pole Utwórz stronę tytułową, albo jeśli wybrano eksport automatyczny lub eksport do postaci prezentacji w sieci WWW.

Aby wykonać tę operację...

W menu LibreOffice Draw lub LibreOffice Impress Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku HTML, strona 6. kreatora.


Wybierz schemat kolorów

Określa schemat kolorów oraz kolory tekstu i tła.

Zastosuj schemat koloru z dokumentu

Określa kolory na podstawie stylów zastosowanych w bieżącym dokumencie.

Użyj kolorów przeglądarki

Wykorzystuje domyślne kolory przeglądarki internetowej słuchacza.

Zastosuj własny schemat kolorów

Umożliwia zdefiniowanie własnych kolorów dla obiektów prezentacji.

Tekst

Otwiera okno dialogowe Kolor, w którym można wybrać kolor tekstu prezentacji.

Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe Kolor, w którym można wybrać kolor hiperłączy w prezentacji.

Aktywne łącze

Otwiera okno dialogowe Kolor, w którym można wybrać kolor aktywnych hiperłączy w prezentacji.

Odwiedzone łącze

Otwiera okno dialogowe Kolor, w którym można wybrać kolor odwiedzonych hiperłączy w prezentacji.

Tło

Otwiera okno dialogowe Kolor, w którym można wybrać kolor tła prezentacji.

Prosimy o wsparcie!