Eksport HTML - Strona 5

Definiuje styl przycisków służących do nawigacji po slajdach prezentacji.

Ta strona jest widoczna tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Utwórz stronę tytułową, albo jeśli wybrano eksport automatyczny lub eksport do postaci prezentacji w sieci WWW.

Aby wykonać tę operację...

W menu LibreOffice Draw lub LibreOffice Impress Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku HTML, strona 5. kreatora.


Wybierz rodzaj przycisku

Określa, czy w prezentacji mają zostać wstawione przyciski nawigacyjne. Można także wybrać styl tych przycisków.

Tylko tekst

Wstawia tylko tekstowe hiperłącza zamiast przycisków.

Pole wyboru

Wyświetla dostępne style przycisków. Kliknięcie stylu przycisku powoduje jego wybranie.

Prosimy o wsparcie!