Eksport HTML - strona 2

Określa typ publikacji.

Możliwe jest określenie, czy mają być uwzględniane ramki, tworzony tytuł i wyświetlane notatki zawarte w prezentacji.

Aby wykonać tę operację...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 2 of the wizard.


Rodzaj publikacji

Określa podstawowe ustawienia planowanego eksportu.

Standardowy format HTML

Tworzy z eksportowanych stron standardowe strony HTML.

HTML standardowy z ramkami

Tworzy standardowe strony HTML z ramkami. Eksportowana strona zostaje umieszczona w ramce głównej, natomiast ramka lewa mieści spis treści w postaci hiperłączy.

Utwórz stronę tytułową

Tworzy tytuł strony zawierającej treść dokumentu.

Powoduje, że są wyświetlane także notatki.

Automatycznie

Tworzy domyślną prezentację HTML wyeksportowaną w formacie kiosku - przechodzenie do kolejnych slajdów jest wykonywane automatycznie po określonym czasie.

Jak podano w dokumencie

Przechodzenie do kolejnych slajdów zależy od zapisanych w prezentacji ustawień dla poszczególnych slajdów. Jeśli ustawiono ręczne przechodzenie między slajdami, w prezentacji HTML nowa strona jest wyświetlana po naciśnięciu dowolnego klawisza na klawiaturze.

Automatycznie

Przechodzenie do kolejnych stron następuje automatycznie po upłynięciu określonego czasu bez względu na informacje zapisane w prezentacji.

Czas projekcji

Określa, jak długo ma być wyświetlany każdy slajd.

Bez końca

Automatycznie restartuje prezentację HTML po wyświetleniu ostatniego slajdu.

Prezentacja w sieci WWW

W przypadku eksportu jako prezentacja w sieci WWW generowane są automatyczne skrypty z obsługą języków Perl lub ASP. Dzięki temu prelegent (np. podczas konferencji telefonicznej z pokazem slajdów przez Internet) może zmieniać slajdy w przeglądarkach słuchaczy. Więcej informacji na temat prezentacji w sieci WWW można znaleźć w dalszej części tego rozdziału.

Active Server Pages (ASP)

Wybranie opcji ASP powoduje, że podczas eksportu jako prezentacja w sieci WWW są tworzone strony ASP. Taka prezentacja HTML działa tylko na serwerze internetowym obsługującym technologię ASP.

Perl

Umożliwia tworzenie stron HTML i skryptów języka Perl podczas eksportu jako prezentacja w sieci WWW.

URL dla słuchacza

Określa adres URL (bezwzględny lub względny), który musi wprowadzić słuchacz, aby wziąć udział w prezentacji.

URL dla prezentacji

Określa adres URL (bezwzględny lub względny), pod którym utworzoną prezentację HTML zapisano na serwerze internetowym.

URL dla skryptów Perl

Określa adres URL (bezwzględny lub względny), pod którym znajdują się wygenerowane skrypty języka Perl.

Dodatkowe informacje o eksporcie do prezentacji w sieci WWW

Podczas eksportowania prezentacji LibreOffice Impress do prezentacji w sieci WWW są dostępne dwie opcje: Active Server Pages (ASP) oraz Perl.

Ikona ostrzeżenia

W obu przypadkach prezentacja w sieci WWW wymaga serwera HTTP obsługującego skrypty Perl lub ASP. Dlatego wybór opcji eksportu zależy od wykorzystywanego serwera HTTP.


Prezentacja w sieci WWW, metoda ASP

Eksportowanie

Nie należy wykorzystywać tego samego katalogu do dwóch różnych eksportów HTML.

Korzystanie z prezentacji w sieci WWW z opcją ASP

Z prezentacji w sieci WWW można korzystać natychmiast po udostępnieniu wyeksportowanych plików na serwerze HTTP.

Przykład:

Załóżmy, że użytkownik ma zainstalowane w komputerze oprogramowanie Microsoft Internet Information Server. Podczas konfiguracji serwera IIS jako katalog wyjściowy dla stron HTML zdefiniowano "c:\Inet\wwwroot\presentation". Adres URL komputera to: "http://myserver.com".

Słuchacze mogą obejrzeć slajd wybrany przez prelegenta pod adresem http://myserver.com/presentation/webcast.asp. Nie mogą przejść do kolejnych slajdów tam dostępnych, chyba że znają nazwy plików. Należy upewnić się, czy serwer HTTP nie umożliwia przeglądania zawartości katalogów.

Prezentacja w sieci WWW, metoda z językiem Perl

Eksportowanie

Korzystanie z prezentacji w sieci WWW z opcją Perl

Pliki utworzone podczas eksportu muszą zostać umieszczone na serwerze HTTP obsługującym język Perl. Czynność ta nie może zostać wykonana automatycznie ze względu na dużą różnorodność serwerów obsługujących język Perl. W dalszej części zostaną opisane czynności, które należy wykonać. Informacje o tym, jak je wykonać w przypadku własnego serwera, można znaleźć w dokumentacji tego serwera lub uzyskać od administratora sieci.

Teraz korzystanie z prezentacji w sieci WWW powinno być już możliwe.

Przykład:

Zakładamy, że dysponujemy komputerem Linux z serwerem HTTP. Adresem URL serwera HTTP jest http://myserver.com, a katalogiem wyjściowym dla dokumentów HTML - //user/local/http/. Skrypty języka Perl są zawarte w katalogu //user/local/http/cgi-bin/. Jako nazwę eksportowanego pliku podajemy "ukryty.htm", a w polu URL dla słuchaczy wpisujemy nazwę "prezentacja.htm". W polu tekstowym URL dla prezentacji należy wpisać http://myserver.com/presentation/, a w polu URL dla skryptów perl - http://myserver.com/cgi-bin/.

Po zakończeniu instalacji plików Perl prelegent może już prowadzić prezentację. Słuchacze muszą wpisać w swoich przeglądarkach adres http://myserver.com/presentation/presentation.htm.

Please support us!