Kreator raportu

Uruchamia kreatora tworzenia raportów.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Korzystanie z raportów baz danych i ich edycja

Określ właściwości raportu

Kreator raportu - Wybierz bazę danych

Określa tabelę lub kwerendę, dla której ma zostać utworzony raport, oraz pola, które mają się w tym raporcie znaleźć.

Kreator raportu - Nazywanie pól

Określa sposób etykietowania pól.

Kreator raportu - Grupowanie

Rekordy w raporcie można grupować na podstawie wartości w co najmniej jednym polu. Wybierz pola, według których zostanie pogrupowany wynikowy raport. W raporcie można zgrupować do czterech pól. Gdy grupujesz więcej niż jedno pole, LibreOffice zagnieżdża grupy zgodnie z ich poziomem.

Kreator raportu - Opcje sortowania

Wybierz pola, według których chcesz posortować raport. Pola można sortować według maksymalnie czterech poziomów, każdy rosnąco lub malejąco. Zgrupowane pola można sortować tylko w obrębie każdej grupy.

Kreator raportu - Wybierz układ

Wybierz układ z różnych szablonów i stylów oraz wybierz orientację poziomą lub pionową strony.

Kreator raportu - Zapisz raport

Raport można utworzyć jako raport statyczny lub dynamiczny. Po otwarciu raportu dynamicznego zostanie on wyświetlony z bieżącą zawartością danych. Po otwarciu raportu statycznego zawsze będą wyświetlane te same dane z czasu utworzenia raportu statycznego.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Wstecz

Wyświetl zaznaczenia w oknie dialogowym dokonanym w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostają niezmienione. Ten przycisk można aktywować dopiero od drugiej strony.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Prosimy o wsparcie!