Ogólne skróty klawiaturowe w LibreOffice

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Używanie skrótów klawiaturowych

A great deal of your application's functionality can be called up by using shortcut keys. For example, the shortcut keys are shown next to the Open entry in the File menu. If you want to access this function by using the shortcut keys, press and hold down and then press the O key. Release both keys after the dialog appears.

Podczas pracy z aplikacją praktycznie każdą operację możesz wykonać używając myszki lub klawiatury.

Entering Unicode Characters

You can enter arbitrary Unicode characters in the document typing the Unicode hexadecimal code point and then pressing (default). Type the Unicode hexadecimal notation and press to toggle between the Unicode character and its hexadecimal notation. Selection is not necessary but the conversion will apply to the selected characters. Toggling occurs on the characters prior to the cursor position when these characters form a valid Unicode hexadecimal point. Hexadecimal code points with value in the range U+0000 to U+0020 are not converted.

The default Unicode conversion shortcut is and in some locales where the default Unicode shortcut interferes with the main menu shortcut. To reassign the shortcut, choose Tools > Customize > Keyboard and select Category:Options with Function:Toggle Unicode Notation.

Użycie skrótów klawiaturowych w oknach dialogowych

There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame. This element, which can be either a button, an option field, an entry in a list box or a check box, is said to have the focus on it. If the focal point is a button, pressing Enter runs it as if you had clicked it. A check box is toggled by pressing the Spacebar. If an option field has the focus, use the arrow keys to change the activated option field in that area. Use the Tab key to go from one element or area to the next one, use Shift+Tab to go in the reverse direction.

Pressing Esc closes the dialog without saving changes.

Skróty klawiaturowe podczas operacji myszką

If you are using drag-and-drop, selecting with the mouse or clicking objects and names, you can use the keys Shift, and occasionally to access additional functionality. The modified functions available when holding down keys during drag-and-drop are indicated by the mouse pointer changing form. When selecting files or other objects, the modifier keys can extend the selection - the functions are explained where applicable.

Pola wprowadzania tekstu - informacje praktyczne

 1. Dostępne jest menu kontekstowe zawierające najczęściej wykorzystywane polecenia.

 2. Use +A to select the entire text. Use the right or left arrow key to remove the selection.

 3. Kliknij dwukrotnie słowo aby je zaznaczyć.

 4. Potrójne kliknięcie w polu wprowadzania tekstu zaznacza cały tekst. Potrójne kliknięcie tekstu w dokumencie tekstowym zaznacza bieżące zdanie.

 5. Use +Del to delete everything from the cursor position to the end of the word.

 6. By using and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the Shift key, one word after the other is selected.

 7. INSRT is used to switch between the insert mode and the overwrite mode and back again.

 8. Wewnątrz i na zewnątrz pól tekstowych można korzystać z funkcji przeciągania i upuszczania.

 9. The +Z shortcut keys are used to undo modifications one step at a time; the text will then have the status it had before the first change.

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Use the Down Arrow key to scroll through the other files and directories. Use the Right Arrow key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the End key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press Enter.

Przerywania działania makr

If you want to terminate a macro that is currently running, press +Shift+Q.

Lista ogólnych skrótów klawiaturowych w LibreOffice

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Skróty klawiszowe do kontroli okien dialogowych

Skróty klawiaturowe

Effect

klawisz Enter

Activates the focused button in a dialog.

Esc

Przerywa działanie lub zamyka okno dialogowe. W pomocy LibreOffice przechodzi jeden poziom wyżej.

Spacja

Przełącza aktywne pole wyboru w oknie dialogowym.

Klawisze strzałek

Zmienia aktywne pole formantu w obszarze opcji okna dialogowego.

Tab

Przenosi fokus na następną sekcję lub element w oknie dialogowym.

Shift+Tab

Przenosi fokus na poprzednią sekcję lub element w oknie dialogowym.

+strzałka w dół

Opens the list of the control field currently selected in a dialog. These shortcut keys apply not only to combo boxes but also to icon buttons with pop-up menus. Close an opened list by pressing the Esc key.


Skróty klawiaturowe do kontrolowania dokumentów i okien

Skrót klawiaturowy

Effect

+O

Otwiera dokument.

+S

Zapisuje bieżący dokument.

+N

Tworzy nowy dokument.

+Shift+N

Opens the Templates dialog.

+P

Drukuje dokument.

+F

Aktywuje pasek narzędzi Znajdź.

+H

Otwiera okno Znajdź i zamień.

+Shift+F

Szuka ostatnio poszukiwanej frazy.

+Shift+R

Odświeża widok dokumentu.

+Shift+I

Włącza lub wyłącza kursor zaznaczenia w dokumentach tylko do odczytu lub w Pomocy.

W Pomocy LibreOffice: przeskakuje na stronę główną.

Shift+F2

Turns on Extended Tips for the currently selected command, icon or control.

F6

Sets focus in next visible subwindow, including menu bar, toolbars, windows such as Sidebar and Navigator, and document canvas/data source.

Shift+F6

Przenosi fokus na poprzednie podokno.

+F6

Sets focus in the document canvas/data source.

F10

Activates the first menu (File menu).

Shift+F10

Otwiera menu kontekstowe.

+Shift+F10

Docks and undocks floating subwindows such as unlocked toolbars, Sidebar and Navigator.

Ctrl+Alt+Shift+Home

Shows/hides main menu.

+F4 lub +F4

Closes the current document. Closes LibreOffice when the last open document is closed.

+Q

Zamyka aplikację.


Skróty klawiaturowe do edycji i formatowania dokumentów

Skróty klawiaturowe

Effect

+Tab

Jeśli kursor znajduje się na początku główki, wstawiany jest tabulator.

Enter (jeżeli jest zaznaczony obiekt OLE)

Aktywuje zaznaczony obiekt OLE.

Enter (jeżeli zaznaczony jest obiekt rysunkowy lub tekstowy)

Aktywuje tryb wprowadzania tekstu.

+X

Wycina zaznaczone elementy.

+C

Kopiuje zaznaczone elementy.

+V

Wkleja zawartość schowka.

+Shift+V

Wkleja niesformatowany tekst ze schowka. Tekst zostanie wklejony z zastosowaniem formatu, który jest wprowadzony w miejscu wklejania.

+Shift+V

Otwiera okno Wklej specjalnie.

+A

Zaznacza wszystko.

+Z

Cofa ostatnią operację.

Ponawia ostatnia operację.

+Shift+Y

Powtarza ostatnie polecenie.

+I

The "Italic" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also marked in italic.

+B

The "Bold" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also put in bold.

+U

The "Underlined" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also underlined.

+M

Removes direct formatting from selected text or objects (as in Format - Clear Direct Formatting).


Skróty klawiaturowe w Galerii

Skrót klawiaturowy

Effect

Tab

Przechodzi pomiędzy obszarami.

Shift+Tab

Moves backwards between areas.


Shortcut keys in the New Theme area of the Gallery:

Skrót klawiaturowy

Effect

Strzałka w górę

Przenosi zaznaczony obszar w górę.

Strzałka w dół

Przenosi zaznaczony obszar w dół.

+Enter

Opens the Properties dialog.

Shift+F10

Otwiera menu kontekstowe.

+U

Odświeża zaznaczony motyw.

+R

Otwiera okno Wpisz tytuł.

+D

Usuwa zaznaczony motyw.

Insert

Inserts a new theme.


Shortcut keys in the Gallery Preview area:

Skrót klawiaturowy

Effect

Home

Przeskakuje do pierwszego elementu.

End

Przeskakuje do ostatniego elementu.

Strzałka w lewo

Zaznacza następny element galerii z lewej strony.

Strzałka w prawo

Zaznacza następny element galerii z prawej strony.

Strzałka w górę

Zaznacza następny element galerii powyżej.

Strzałka w dół

Zaznacza następny element galerii poniżej.

PageUp

Scrolls up one screen.

PageDown

Scrolls down one screen.

+Shift+Insert

Wstawia zaznaczony element do bieżącego dokumentu jako łącze.

+I

Wstawia kopię zaznaczonego elementu do bieżącego dokumentu.

+T

Otwiera okno Wpisz tytuł.

+P

Przełącza między widokami motywu i obiektu.

Spacja

Przełącza między widokami motywu i obiektu.

Enter

Przełącza między widokami motywu i obiektu.

Step backward (only in object view).

Ponownie włącza główny przegląd.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Skrót klawiaturowy

Effect

Spacja

Włącza lub wyłącza tryb zaznaczania wierszy (o ile wiersz nie jest w trybie edycji).

+Spacja

Toggles row selection.

Shift+Spacja

Selects the current column.

+Page Up

Moves pointer to the first row.

+Page Down

Moves pointer to the last row.


Skróty klawiaturowe dla obiektów rysunkowych

Skrót klawiaturowy

Effect

Select the toolbar with F6. Use the Down Arrow and Right Arrow keys to select the desired toolbar icon and press +Enter.

Wstawia obiekt rysunkowy.

Select the document with +F6 and press Tab.

Zaznacza obiekt rysunkowy.

Tab

Zaznacza następny obiekt rysunkowy.

Shift+Tab

Zaznacza poprzedni obiekt rysunkowy.

+Home

Zaznacza pierwszy obiekt rysunkowy.

+End

Zaznacza ostatni obiekt rysunkowy.

Esc

Kończy zaznaczenie obiektów rysunkowych.

Esc (w trybie zaznaczania uchwytów)

Exits Handle Selection Mode and return to Object Selection Mode.

Strzałka w górę/dół/lewo/prawo

Moves the selected point (the snap-to-grid functions are temporarily disabled, but end points still snap to each other).

+strzałka w górę/w dół/w lewo/w prawo

Moves the selected drawing object one pixel (in Selection Mode).

Resizes a drawing object (in Handle Selection Mode).

Rotates a drawing object (in Rotation Mode).

Opens the properties dialog for a drawing object.

Aktywuje tryb zaznaczania punktów dla wybranego obiektu rysunkowego.

Spacja

Selects a point of a drawing object (in Point Selection mode) / Cancel selection.

Zaznaczony punkt miga co sekundę.

Shift+Spacja

Selects an additional point in Point Selection mode.

+Tab

Selects the next point of the drawing object (Point Selection mode).

In Rotation mode, the center of rotation can also be selected.

+Shift+Tab

Selects the previous point of the drawing object (Point Selection mode)

+Enter

Nowy obiekt rysunowy posiada domyślny rozmiar i jest umieszczany na środku bieżącego widoku.

+Enter at the Selection icon

Aktywuje pierwszy obiekt rysunkowy w dokumencie.

Esc

Leaves the Point Selection mode. The drawing object is selected afterwards.

Edits a point of a drawing object (Point Edit mode).

Dowolny klawisz alfanumeryczny

Jeśli wybrano obiekt rysunkowy, powoduje przejście do trybu edycji i umieszczenie kursora na końcu tekstu w obiekcie rysunkowym. Wstawiany jest znak drukowalny.

Klawisz w czasie tworzenia lub skalowania obiektu graficznego

Położenie środka obiektu jest stałe.

Naciśnięcie klawisza Shift podczas tworzenia lub skalowania obiektu graficznego

Stosunek szerokości obiektu do jego długości jest stały.


Please support us!