.

Ogólne skróty klawiaturowe w LibreOffice

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menu Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Korzystanie ze skrótów klawiaturowych

Wiele funkcji aplikacji można wywołać za pomocą klawiszy skrótów. Na przykład skróty klawiaturowe są wyświetlane obok pozycji Otwórz w menu Plik. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do tej funkcji za pomocą skrótów klawiaturowych, naciśnij i przytrzymaj , a następnie naciśnij klawisz O. Zwolnij oba klawisze po pojawieniu się okna dialogowego.

Podczas pracy z aplikacją praktycznie każdą operację możesz wykonać używając myszki lub klawiatury.

Wprowadzanie znaków Unicode

Możesz wprowadzić dowolne znaki Unicode w dokumencie, wpisując szesnastkowy punkt kodowy Unicode, a następnie naciskając (domyślnie). Wpisz notację szesnastkową Unicode i naciśnij , aby przełączać między znakiem Unicode a jego zapisem szesnastkowym. Wybór nie jest konieczny, ale konwersja dotyczy wybranych znaków. Przełączanie występuje na znakach przed pozycją kursora, gdy te znaki tworzą prawidłowy punkt szesnastkowy Unicode. Szesnastkowe punkty kodowe o wartości z zakresu od U+0000 do U+0020 nie są konwertowane.

Domyślny skrót do konwersji Unicode to i w niektórych lokalizacjach, w których domyślny skrót Unicode koliduje ze skrótem menu głównego. Aby zmienić przypisanie skrótu, wybierz Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura i wybierz Kategoria:Opcje za pomocą Funkcja: Przełącz na notację Unicode.

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych w oknach dialogowych

W danym oknie dialogowym jest zawsze podświetlony jeden element – zwykle jest to przerywana ramka. Mówi się, że ten element, który może być przyciskiem, polem opcji, wpisem w polu listy lub polem wyboru, ma na nim fokus. Jeśli punktem centralnym jest przycisk, naciśnięcie Enter uruchamia go tak, jakby był kliknięty. Pole wyboru przełącza się, naciskając spację. Jeśli pole opcji ma fokus, użyj klawiszy strzałek, aby zmienić aktywne pole opcji w tym obszarze. Użyj klawisza Tab, aby przejść od jednego elementu lub obszaru do następnego, użyj Shift+Tab, aby przejść w odwrotnym kierunku.

Naciśnięcie Esc zamyka okno bez zapisywania zmian.

Skróty klawiaturowe podczas operacji myszką

Jeśli używasz przeciągania i upuszczania, zaznaczania myszą lub klikania obiektów i nazw, możesz użyć klawiszy Shift, i czasami , aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji. Zmodyfikowane funkcje dostępne po przytrzymaniu klawiszy podczas przeciągania i upuszczania są wskazywane przez formularz zmiany wskaźnika myszy. Podczas wybierania plików lub innych obiektów klawisze modyfikujące mogą rozszerzyć wybór – funkcje są wyjaśnione w stosownych przypadkach.

Pola wprowadzania tekstu - informacje praktyczne

 1. Dostępne jest menu kontekstowe zawierające najczęściej wykorzystywane polecenia.

 2. Użyj +A, aby zaznaczyć cały tekst. Użyj klawisza strzałki w prawo lub w lewo, aby usunąć zaznaczenie.

 3. Kliknij dwukrotnie słowo aby je zaznaczyć.

 4. Potrójne kliknięcie w polu wprowadzania tekstu zaznacza cały tekst. Potrójne kliknięcie tekstu w dokumencie tekstowym zaznacza bieżące zdanie.

 5. Użyj +Del, aby usunąć wszystko od pozycji kursora do końca słowa.

 6. Używając i klawisza strzałki w prawo lub w lewo, kursor będzie przeskakiwał od słowa do słowa; jeśli dodatkowo przytrzymasz klawisz Shift, zostanie wybrane jedno słowo po drugim.

 7. Insert służy do przełączania między trybem wstawiania a trybem nadpisywania i z powrotem.

 8. Wewnątrz i na zewnątrz pól tekstowych można korzystać z funkcji przeciągania i upuszczania.

 9. Skróty klawiaturowe +Z służą do cofania modyfikacji o jeden krok na raz; tekst będzie miał wtedy stan, jaki miał przed pierwszą zmianą.

 1. LibreOffice zawiera funkcję Autowypełnianie, która uaktywnia się w niektórych polach tekstowych i listowych. Na przykład, wpisz w polu adresu URL, a funkcja Autowypełnianie wyświetli pierwszy plik lub pierwszy katalog znaleziony , który zaczyna się od litery "a".

 2. Użyj klawisza strzałki w dół, aby przewijać inne pliki i katalogi. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby wyświetlić również istniejący podkatalog w polu adresu URL. Szybkie autouzupełnianie jest dostępne po naciśnięciu klawisza Zakończ po wprowadzeniu części adresu URL. Gdy znajdziesz żądany dokument lub katalog, naciśnij Enter.

Przerywania działania makr

Jeśli chcesz zakończyć aktualnie uruchomione makro, naciśnij +Shift+Q.

Lista ogólnych skrótów klawiaturowych w LibreOffice

Skróty klawiaturowe są wyświetlane po prawej stronie list menu, obok odpowiednich poleceń menu.

Skróty klawiszowe do kontroli okien dialogowych

Skróty klawiaturowe

Efekt

Klawisz Enter

Aktywuje zaznaczony przycisk w oknie dialogowym.

Esc

Przerywa działanie lub zamyka okno dialogowe. W pomocy LibreOffice przechodzi jeden poziom wyżej.

Spacja

Przełącza aktywne pole wyboru w oknie dialogowym.

Klawisze strzałek

Zmienia aktywne pole formantu w obszarze opcji okna dialogowego.

Tab

Przenosi fokus na następną sekcję lub element w oknie dialogowym.

Shift+Tab

Przenosi fokus na poprzednią sekcję lub element w oknie dialogowym.

+strzałka w dół

Otwiera listę aktualnie wybranego pola formantu w oknie dialogowym. Te klawisze skrótów dotyczą nie tylko pól kombi, ale także przycisków ikon z wyskakującymi menu. Zamknij otwartą listę, naciskając klawisz Esc.


Skróty klawiaturowe do kontrolowania dokumentów i okien

Skróty klawiaturowe

Efekt

+O

Otwiera dokument.

+S

Zapisuje bieżący dokument.

+N

Tworzy nowy dokument.

+Shift+N

Otwiera okno Szablony.

+P

Drukuje dokument.

+F

Aktywuje pasek narzędzi Znajdź.

+H

Otwiera okno Znajdź i zamień.

+Shift+F

Szuka ostatnio poszukiwanej frazy.

+Shift+R

Odświeża widok dokumentu.

+Shift+I

Włącza lub wyłącza kursor zaznaczenia w dokumentach tylko do odczytu lub w pomocy.

W pomocy LibreOffice: przeskakuje na stronę główną.

Shift+F2

Włącza Wskazówki rozszerzone do aktualnie wybranego polecenia, ikony lub elementu sterującego.

F6

Ustawia fokus w następnym widocznym oknie podrzędnym, w tym pasku menu, paskach narzędzi, oknach, takich jak pasek boczny i nawigator oraz obszar dokumentu lub źródło danych.

Shift+F6

Przenosi fokus na poprzednie podokno.

+F6

Ustawia fokus na obszarze dokumentu lub źródle danych.

F10

Aktywuje pierwsze menu (menu Plik).

Shift+F10

Otwiera menu kontekstowe.

+Shift+F10

Dokowanie i oddokowanie ruchomych podokien, takich jak odblokowane paski narzędzi, pasek boczny i nawigator.

Ctrl+Alt+Shift+Home

Pokazuje/ukrywa menu główne.

+F4 lub +F4

Zamyka bieżący dokument. Zamyka LibreOffice po zamknięciu ostatniego otwartego dokumentu.

+Q

Zamyka aplikację.


Skróty klawiaturowe do edycji i formatowania dokumentów

Skróty klawiaturowe

Efekt

+Tab

Jeśli kursor znajduje się na początku główki, wstawiany jest tabulator.

Enter (jeżeli jest zaznaczony obiekt OLE)

Aktywuje zaznaczony obiekt OLE.

Enter (jeżeli zaznaczony jest obiekt rysunkowy lub tekstowy)

Aktywuje tryb wprowadzania tekstu.

+X

Wycina zaznaczone elementy.

+C

Kopiuje zaznaczone elementy.

+V

Wkleja zawartość schowka.

+Shift+V

Wkleja niesformatowany tekst ze schowka. Tekst zostanie wklejony z zastosowaniem formatu, który jest wprowadzony w miejscu wklejania.

+Shift+V

Otwiera okno Wklej specjalnie.

+A

Zaznacza wszystko.

+Z

Cofa ostatnią operację.

Ponawia ostatnia operację.

+Shift+Y

Powtarza ostatnie polecenie.

+I

Atrybut „Kursywa” jest stosowany do wybranego obszaru. Jeśli kursor znajduje się w słowie, to słowo jest również zaznaczone kursywą.

+B

Atrybut „Pogrubienie” zostanie zastosowany do wybranego obszaru. Jeśli kursor znajduje się w słowie, to słowo również jest pogrubione.

+U

Atrybut „Podkreślenie” jest stosowany do wybranego obszaru. Jeśli kursor znajduje się w słowie, to słowo również jest podkreślone.

+M

Usuwa bezpośrednie formatowanie z zaznaczonego tekstu lub obiektów (jak w Format - Wyczyść formatowanie bezpośrednie).


Skróty klawiaturowe w Galerii

Skrót klawiaturowy

Efekt

Tab

Przechodzi pomiędzy obszarami.

Shift+Tab

Przechodzi wstecz między obszarami.


Skróty klawiaturowe w obszarze Nowy motyw w Galerii:

Skrót klawiaturowy

Efekt

Strzałka w górę

Przenosi zaznaczony obszar w górę.

Strzałka w dół

Przenosi zaznaczony obszar w dół.

+Enter

Otwiera okno Właściwości.

Shift+F10

Otwiera menu kontekstowe.

+U

Odświeża zaznaczony motyw.

+R

Otwiera okno Wpisz tytuł.

+D

Usuwa zaznaczony motyw.

Insert

Wstawia nowy motyw.


Skróty klawiaturowe w obszarze Podgląd galerii:

Skrót klawiaturowy

Efekt

Home

Przeskakuje do pierwszego elementu.

End

Przeskakuje do ostatniego elementu.

Strzałka w lewo

Zaznacza następny element galerii z lewej strony.

Strzałka w prawo

Zaznacza następny element galerii z prawej strony.

Strzałka w górę

Zaznacza następny element galerii powyżej.

Strzałka w dół

Zaznacza następny element galerii poniżej.

PageUp

Przewija jeden ekran w górę.

PageDown

Przewija jeden ekran w dół.

+Shift+Insert

Wstawia zaznaczony element do bieżącego dokumentu jako łącze.

+I

Wstawia kopię zaznaczonego elementu do bieżącego dokumentu.

+T

Otwiera okno Wpisz tytuł.

+P

Przełącza między widokami motywu i obiektu.

Spacja

Przełącza między widokami motywu i obiektu.

Enter

Przełącza między widokami motywu i obiektu.

Krok do tyłu (tylko w widoku obiektu).

Ponownie włącza główny przegląd.


Zaznaczanie wierszy i kolumn w tabeli bazy danych (otwieranej przez +Shift+F4 keys)

Skrót klawiaturowy

Efekt

Spacja

Włącza lub wyłącza tryb zaznaczania wierszy (o ile wiersz nie jest w trybie edycji).

+Spacja

Przełącza zaznaczenie wiersza.

Shift+Spacja

Zaznacza bieżącą kolumnę.

+Page Up

Przenosi wskaźnik do pierwszego wiersza.

+Page Down

Przenosi wskaźnik do ostatniego wiersza.


Skróty klawiaturowe dla obiektów rysunkowych

Skrót klawiaturowy

Effect

Wybierz pasek narzędzi za pomocą F6. Użyj klawiszy strzałki w dół i strzałki w prawo, aby wybrać żądaną ikonę paska narzędzi i naciśnij +Enter.

Wstawia obiekt rysunkowy.

Zaznacz dokument za pomocą +F6 i naciśnij Tab.

Zaznacza obiekt rysunkowy.

Tab

Zaznacza następny obiekt rysunkowy.

Shift+Tab

Zaznacza poprzedni obiekt rysunkowy.

+Home

Zaznacza pierwszy obiekt rysunkowy.

+End

Zaznacza ostatni obiekt rysunkowy.

Esc

Kończy zaznaczenie obiektów rysunkowych.

Esc (w trybie zaznaczania ręcznego)

Wychodzi z trybu zaznaczania ręcznego i wraca do trybu zaznaczania obiektów.

Strzałka w górę/dół/lewo/prawo

Przesuwa wybrany punkt (funkcje przyciągania do siatki są tymczasowo wyłączone, ale punkty końcowe nadal są przyciągane do siebie).

+strzałka w górę/w dół/w lewo/w prawo

Przesuwa wybrany obiekt rysunkowy o jeden piksel (w trybie zaznaczania).

Zmienia rozmiar obiektu rysunkowego (w trybie zaznacznia ręcznego).

Obraca obiekt rysunkowy (w trybie obracania).

Otwiera okno dialogowe właściwości obiektu rysunkowego.

Aktywuje tryb zaznaczania punktów dla wybranego obiektu rysunkowego.

Spacja

Zaznacza punkt obiektu rysunkowego (w trybie zaznaczania punktu) lub usuwa zaznaczenie.

Zaznaczony punkt miga co sekundę.

Shift+Spacja

Zaznacza dodatkowy punkt w trybie zaznaczania punktu.

+Tab

Zaznacza następny punkt obiektu rysunkowego (w trybie zaznaczania punktu).

W trybie Obrót można również zaznaczyć środek obrotu.

+Shift+Tab

Zaznacza poprzedni punkt obiektu rysunkowego (tryb zaznaczania punktu)

+Enter

Nowy obiekt rysunowy posiada domyślny rozmiar i jest umieszczany na środku bieżącego widoku.

+Enter przy ikonie Wybór

Aktywuje pierwszy obiekt rysunkowy w dokumencie.

Esc

Wychodzi z trybu Zaznaczanie punktu. Obiekt rysunkowy jest następnie zaznaczony.

Edytuje punkt obiektu rysunkowego (tryb edycji punktu).

Dowolny klawisz alfanumeryczny

Jeśli wybrano obiekt rysunkowy, powoduje przejście do trybu edycji i umieszczenie kursora na końcu tekstu w obiekcie rysunkowym. Wstawiany jest znak drukowalny.

Klawisz w czasie tworzenia lub skalowania obiektu graficznego

Położenie środka obiektu jest stałe.

Naciśnięcie klawisza Shift podczas tworzenia lub skalowania obiektu graficznego

Stosunek szerokości obiektu do jego długości jest stały.


Prosimy o wsparcie!