Okno dialogowe właściwości kwerendy

W oknie dialogowym Właściwości kwerendy możesz ustawić dwie właściwości kwerendy SQL, tj. czy zwracać różne wartości i czy ograniczać zestaw wyników.

Aby wykonać tę operację...

W trybie projektowania kwerend wybierz Edytuj - Właściwości kwerendy.


Wartości bez powtórzeń

Rozszerza utworzone wyrażenie SELECT kwerendy SQL w bieżącej kolumnie o parametr DISTINCT. Konsekwencją jest to, że identyczne wartości występujące wiele razy są wyświetlane tylko raz.

Limit

Dodaje limit, aby ustawić maksymalną liczbę rekordów do zwrócenia.

Prosimy o wsparcie!