Znajdź rekord

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Aby wykonać tę operację...

Find Record icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Find Record Icon

Znajdź rekord


Podczas przeszukiwania tabeli przeszukiwane są pola danych bieżącej tabeli. Podczas przeszukiwania formularza przeszukiwane są pola danych tabeli powiązanej z formularzem.

tip

The search described here is carried out by LibreOffice. If you want to use the SQL server to search in a database, then you should use the Form-based Filters icon on the Form bar.


Funkcja wyszukiwania jest również dostępna dla formantów tabeli. W przypadku wywołania funkcji wyszukiwania z formantu tabeli można przeszukać każdą kolumnę formantu tabeli odpowiadającą kolumnie bazy danych w powiązanej tabeli bazy danych.

Szukaj

Określa typ wyszukiwania.

Tekst:

Umożliwia wprowadzenie szukanej frazy w polu lub wybranie jej z listy. Tekst pod kursorem jest automatycznie kopiowany do pola kombi Tekst. Podczas przeszukiwania formularza nie jest możliwe uwzględnienie tabulatorów ani podziałów wiersza.

Your search terms will be saved as long as the table or the form document is open. If you are running more than one search and you would like to repeat the search term, you can select a previously used search term from the combo box.

Pole jest puste

Określa, że podczas poszukiwania uwzględniane są pola nie zawierające danych.

Pole nie jest puste

Określa, że podczas poszukiwania uwzględniane są pola zawierające dane.

Przeszukiwany obszar

Określa pola, które mają być przeszukiwane.

Formularz

Określa logiczny formularz, który ma zostać przeszukany.

note

Pole kombi Formularz jest widoczne tylko wtedy, gdy bieżący dokument zawiera więcej niż jeden logiczny formularz. Nie jest widoczne podczas przeszukiwania tabel lub wykonywania kwerend.


Dokument formularza może zawierać wiele formularzy logicznych. Mowa tutaj o indywidualnych komponentach formularzy, z których każdy jest powiązany z tabelą.

Pole kombi Formularz zawiera nazwy wszystkich formularzy logicznych, dla których istnieją formanty.

Wszystkie pola

Przeszukuje wszystkie pola. W przypadku przeszukiwania tabeli uwzględniane są wszystkie pola tabeli. W przypadku przeszukiwania formularza uwzględniane są wszystkie pola formularza logicznego (wskazanego w polu Formularz). W przypadku przeszukiwania tabeli uwzględniane są wszystkie kolumny powiązane z prawidłowym polem tabeli bazy danych.

Pola bieżącego formularza logicznego nie muszą być takie same, jak pola dokumentu formularza. Jeśli dokument formularza zawiera pola związane z wieloma źródłami danych (tj. wiele formularzy logicznych) opcja Wszystkie pola powoduje wyszukanie tylko pól powiązanych ze źródłami danych w dokumencie formularza.

Pojedyncze pole

Przeszukuje określone pole danych.

Ustawienia

Definiuje ustawienia wyszukiwania.

Pozycja

Określa relację między szukaną frazą a zawartością pola. Dostępne są następujące opcje:

w dowolnym miejscu pola

Zwraca wszystkie pola zawierające szukaną frazę w dowolnym miejscu.

na początku pola

Zwraca wszystkie pola zawierające szukaną frazę na początku pola.

na końcu pola

Zwraca wszystkie pola zawierające szukaną frazę na końcu pola.

całe pole

Zwraca wszystkie pola zawierające szukaną frazę w taki sposób, że pasuje ona do całej zawartości pola.


note

Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli pole wyboru Wyrażenie symbolu wieloznacznego jest zaznaczone.


Zastosuj formatowanie pola

Określa, że podczas przeszukiwania bieżącego dokumentu są uwzględniane wszystkie formaty pól. Formatami pól są wszystkie widoczne formaty utworzone w następujący sposób:

  1. w trybie projektowania tabeli z uwzględnieniem właściwości pól,

  2. w widoku źródła danych z uwzględnieniem formatowania kolumn,

  3. w formularzach z uwzględnieniem właściwości formantów.

Jeśli pole Zastosuj formatowanie pola jest zaznaczone, widok źródła danych tabeli lub formularza jest przeszukiwany z uwzględnieniem określonego formatowania. W przeciwnym razie baza danych jest przeszukiwana z uwzględnieniem formatowania zapisanego w tej bazie.

Przykład:

You have a date field, which is saved in "DD.MM.YY" format in the database (for example, 17.02.65). The format of the entry is changed in the data source view to "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Following this example, a record containing February 17 is only found when the Apply field format option is on:

Zastosuj formatowanie pola

Kryteria wyszukiwania

włączone

Zwracana jest wartość "Lut", a nie "2".

wyłączone

Zwracana jest wartość "2", a nie "Lut".


Zaleca się wyszukiwanie z uwzględnieniem formatowania pól.

W poniższych przykładach przedstawiono potencjalne problemy związane z wyszukiwaniem bez uwzględnienia formatowania pól. Problemy te zależą od wykorzystywanej bazy danych i występują tylko w przypadku niektórych wewnętrznych sposobów domyślnego formatowania:

Wyniki przeszukiwania

Powód

"5" zwraca czas w postaci "14:00:00".

Time fields are not defined for dBASE databases and must be simulated. To internally display the time "14:00:00", a "5" is necessary.

"00:00:00" zwraca wszystkie rekordy standardowego pola danych.

Baza danych wewnętrznie przechowuje wartość daty w postaci połączonego pola data/czas.

Mimo ustawienia wartości całe pole w opcji Pozycja, wyszukiwanie wartości "45,79" nie powoduje znalezienia tej wartości.

The view shown does not match what is stored internally. For example, if value "45.789" is stored in the database as a field of type "Number/Double" and the shown formatting is set to display only two decimals, "45.79" is only returned in searches with field formatting.


W tym przypadku standardowe formatowanie oznacza wewnętrzne formatowanie danych. Formatowanie takie nie zawsze jest widoczne dla użytkownika, zwłaszcza jeśli służy do symulowania typów danych (np. pól czasu w bazach dBASE). Wewnętrzne formatowanie zależy od wykorzystywanej bazy danych i użytych w niej typów danych. Jeśli wyszukiwanie ma uwzględniać tylko dane w widocznej postaci, należy je przeprowadzić z uwzględnieniem formatowania pól. Dotyczy to pól typu Data, Czas, Data/Czas oraz Liczba/Double.

However, searching without Apply field format is appropriate for larger databases with no formatting issues, because it is faster.

Przeszukiwanie pól wyboru przy włączonej opcji Zastosuj formatowanie pola zwraca wartość "1" dla zaznaczonych pól wyboru, "0" dla pól niezaznaczonych i ciąg pusty dla pól niezdefiniowanych (w przypadku pól obsługujących trzy stany). Przeszukiwanie pól wyboru przy wyłączonej opcji Zastosuj formatowanie pola powoduje zwrócenie wartości PRAWDA lub FAŁSZ w odpowiednim języku.

Użycie opcji Zastosuj formatowanie pola przy przeszukiwaniu pól list powoduje znalezienie tekstu widocznego w polach list. Wyłączenie opcji Zastosuj formatowanie pola powoduje, że znajdowana jest zawartość odpowiednia do standardowego formatowania pola.

Uwzględniaj wielkość liter

Określa, czy podczas wyszukiwania uwzględniane jest rozróżnienie wielkich i małych liter.

Szukaj wstecz

Określa, że przeszukiwanie będzie wykonywane w kierunku odwrotnym, od rekordu ostatniego do pierwszego.

Od góry / Od dołu

Powoduje ponowne uruchomienie wyszukiwania. Szukanie naprzód jest ponownie uruchamiane od pierwszego rekordu. Szukanie wstecz jest ponownie uruchamiane od ostatniego rekordu.

Wyrażenie symbolu wieloznacznego

You can use the following wildcards:

Symbole wieloznaczne

Znaczenie

Przykład

?

dokładnie jeden dowolny znak

"?alec" zwraca "malec"

"p?ra" zwraca na przykład "para" i "pora"

*

0 lub więcej dowolnych znaków

"*-*" zwraca "czerwono-niebieska" i "polsko-angielski"

"K*ski" zwraca wszystkie pozycje rozpoczynające się od "K" i kończące na "ski", na przykład "Kowalski", "Koterski", "Kaniowski"


If you want to search for the actual characters ? or *, precede them with a backslash: "\?" or "\*". However, this is only necessary when Wildcard expression is enabled. When the option is not enabled, the wildcard characters are processed like normal characters.

Wyrażenie regularne

Searches with regular expressions. The same regular expressions that are supported here are also supported in the LibreOffice Find & Replace dialog.

Wyszukiwanie z użyciem wyrażeń regularnych daje większe możliwości niż z użyciem symboli wieloznacznych. Podczas wyszukiwania z użyciem wyrażeń regularnych następujące znaki odpowiadają tym stosowanym w wyszukiwaniach z użyciem symboli wieloznacznych:

Wyszukiwanie z użyciem symboli wieloznacznych

Wyszukiwanie z użyciem wyrażeń regularnych

?

.

*

.*


Szukaj podobnych

Umożliwia znalezienie wyrażeń, które są zbliżone do tekstu w polu Znajdź. Aby określić kryteria podobieństwa, należy zaznaczyć to pole i kliknąć przycisk Podobieństwa.

Rozróżniaj szerokość znaków (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

Brzmi jak (japoński) (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Sets the search options for similar notation used in Japanese text.

Traktuj jako równe

Określa opcje, które mają być traktowane jako równoznaczne podczas wyszukiwania.

Ignoruj

Określa znaki, które mają być ignorowane.

Stan

W wierszu Stan pokazywana jest liczba rekordów zwrócona w wyniku wyszukiwania. Kiedy przeszukiwanie dobiega do końca (lub początku) tabeli, jest automatycznie kontynuowane na drugim jej końcu.

In very large databases, finding the record in reverse search order can take some time. In this case, the status bar informs you that the records are still being counted.

Search/Cancel

W przypadku zakończenia wyszukiwania z powodzeniem odpowiednie pole tabeli jest podświetlane. Wyszukiwanie można kontynuować, klikając ponownie przycisk Szukaj. Wyszukiwanie można anulować, klikając przycisk Anuluj.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe. Ustawienia ostatniego wyszukiwania są zapisywane do chwili zakończenia programu LibreOffice.

Jeśli otwartych jest kilka tabel lub formularzy, dla każdego dokumentu można ustawić inne opcje wyszukiwania. Po zamknięciu dokumentów zapisywane są tylko ustawienia wyszukiwania dotyczące ostatnio zamkniętego dokumentu.

Please support us!