Znajdź rekord

W formularzach lub tabelach bazy danych można przeszukiwać pola danych, pola list i pola wyboru dla określonych wartości.

Aby wykonać tę operację...

Ikona Znajdź rekord na pasku danych tabeli i pasku projektu formularza.

Ikona znajdowania rekordu

Znajdź rekord


Podczas przeszukiwania tabeli przeszukiwane są pola danych bieżącej tabeli. Podczas przeszukiwania formularza przeszukiwane są pola danych tabeli powiązanej z formularzem.

tip

Wyszukiwanie opisane tutaj jest przeprowadzane przez LibreOffice. Jeśli chcesz używać serwera SQL do wyszukiwania w bazie danych, należy użyć ikony Filtry oparte na formularzu na paskuFormularz.


Funkcja wyszukiwania jest również dostępna dla formantów tabeli. W przypadku wywołania funkcji wyszukiwania z formantu tabeli można przeszukać każdą kolumnę formantu tabeli odpowiadającą kolumnie bazy danych w powiązanej tabeli bazy danych.

Szukaj

Określa typ wyszukiwania.

Tekst:

Umożliwia wprowadzenie szukanej frazy w polu lub wybranie jej z listy. Tekst pod kursorem jest automatycznie kopiowany do pola kombi Tekst. Podczas przeszukiwania formularza nie jest możliwe uwzględnienie tabulatorów ani podziałów wiersza.

Wyszukiwane hasła będą zapisywane tak długo, jak długo otwarta jest tabela lub dokument formularza. Jeśli przeprowadzasz więcej niż jedno wyszukiwanie i chcesz powtórzyć wyszukiwane hasło, możesz wybrać poprzednio używane wyszukiwane hasło z pola kombi.

Pole jest puste

Określa, że podczas poszukiwania uwzględniane są pola nie zawierające danych.

Pole nie jest puste

Określa, że podczas poszukiwania uwzględniane są pola zawierające dane.

Przeszukiwany obszar

Określa pola, które mają być przeszukiwane.

Formularz

Określa logiczny formularz, który ma zostać przeszukany.

note

Pole kombi Formularz jest widoczne tylko wtedy, gdy bieżący dokument zawiera więcej niż jeden logiczny formularz. Nie jest widoczne podczas przeszukiwania tabel lub wykonywania kwerend.


Dokument formularza może zawierać wiele formularzy logicznych. Mowa tutaj o indywidualnych komponentach formularzy, z których każdy jest powiązany z tabelą.

Pole kombi Formularz zawiera nazwy wszystkich formularzy logicznych, dla których istnieją formanty.

Wszystkie pola

Przeszukuje wszystkie pola. W przypadku przeszukiwania tabeli uwzględniane są wszystkie pola tabeli. W przypadku przeszukiwania formularza uwzględniane są wszystkie pola formularza logicznego (wskazanego w polu Formularz). W przypadku przeszukiwania tabeli uwzględniane są wszystkie kolumny powiązane z prawidłowym polem tabeli bazy danych.

Pola bieżącego formularza logicznego nie muszą być takie same, jak pola dokumentu formularza. Jeśli dokument formularza zawiera pola związane z wieloma źródłami danych (tj. wiele formularzy logicznych) opcja Wszystkie pola powoduje wyszukanie tylko pól powiązanych ze źródłami danych w dokumencie formularza.

Pojedyncze pole

Przeszukuje określone pole danych.

Ustawienia

Definiuje ustawienia wyszukiwania.

Pozycja

Określa relację między szukaną frazą a zawartością pola. Dostępne są następujące opcje:

Position

Description

w dowolnym miejscu pola

Zwraca wszystkie pola zawierające szukaną frazę w dowolnym miejscu.

na początku pola

Zwraca wszystkie pola zawierające szukaną frazę na początku pola.

na końcu pola

Zwraca wszystkie pola zawierające szukaną frazę na końcu pola.

całe pole

Zwraca wszystkie pola zawierające szukaną frazę w taki sposób, że pasuje ona do całej zawartości pola.


note

Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli pole wyboru Wyrażenie symbolu wieloznacznego jest zaznaczone.


Zastosuj formatowanie pola

Określa, że podczas przeszukiwania bieżącego dokumentu są uwzględniane wszystkie formaty pól. Formatami pól są wszystkie widoczne formaty utworzone w następujący sposób:

  1. w trybie projektowania tabeli z uwzględnieniem właściwości pól,

  2. w widoku źródła danych z uwzględnieniem formatowania kolumn,

  3. w formularzach z uwzględnieniem właściwości formantów.

Jeśli pole Zastosuj formatowanie pola jest zaznaczone, widok źródła danych tabeli lub formularza jest przeszukiwany z uwzględnieniem określonego formatowania. W przeciwnym razie baza danych jest przeszukiwana z uwzględnieniem formatowania zapisanego w tej bazie.

Przykład:

Masz pole daty, które jest zapisane w bazie danych w formacie „DD.MM.RR” (na przykład 17.02.65). Format wpisu został zmieniony w widoku źródła danych na „DD MMM RRRR” (17 lutego 1965). Zgodnie z tym przykładem rekord zawierający 17 lutego zostanie znaleziony tylko wtedy, gdy aktywna jest opcja Zastosuj formatowanie pola:

Zastosuj formatowanie pola

Kryteria wyszukiwania

włączone

Zwracana jest wartość "Lut", a nie "2".

wyłączone

Zwracana jest wartość "2", a nie "Lut".


Zaleca się wyszukiwanie z uwzględnieniem formatowania pól.

W poniższych przykładach przedstawiono potencjalne problemy związane z wyszukiwaniem bez uwzględnienia formatowania pól. Problemy te zależą od wykorzystywanej bazy danych i występują tylko w przypadku niektórych wewnętrznych sposobów domyślnego formatowania:

Wyniki przeszukiwania

Powód

"5" zwraca czas w postaci "14:00:00".

Pola czasu nie są zdefiniowane dla baz danych dBASE i muszą być symulowane. Aby wewnętrznie wyświetlić czas „14:00:00”, konieczne jest „5”.

"00:00:00" zwraca wszystkie rekordy standardowego pola danych.

Baza danych wewnętrznie przechowuje wartość daty w postaci połączonego pola data/czas.

Mimo ustawienia wartości całe pole w opcji Pozycja, wyszukiwanie wartości "45,79" nie powoduje znalezienia tej wartości.

Wyświetlany widok nie odpowiada temu, co jest przechowywane wewnętrznie. Na przykład, jeśli wartość „45,789” jest przechowywana w bazie danych jako pole typu „Liczba/Double”, a pokazane formatowanie jest ustawione tak, aby wyświetlać tylko dwa miejsca po przecinku, „ 45,79” jest zwracane tylko w wyszukiwaniach z formatowaniem pól.


W tym przypadku standardowe formatowanie oznacza wewnętrzne formatowanie danych. Formatowanie takie nie zawsze jest widoczne dla użytkownika, zwłaszcza jeśli służy do symulowania typów danych (np. pól czasu w bazach dBASE). Wewnętrzne formatowanie zależy od wykorzystywanej bazy danych i użytych w niej typów danych. Jeśli wyszukiwanie ma uwzględniać tylko dane w widocznej postaci, należy je przeprowadzić z uwzględnieniem formatowania pól. Dotyczy to pól typu Data, Czas, Data/Czas oraz Liczba/Double.

Jednak wyszukiwanie bez Zastosuj formatowanie pola jest odpowiednie w przypadku większych baz danych bez problemów z formatowaniem, ponieważ jest szybsze.

Przeszukiwanie pól wyboru przy włączonej opcji Zastosuj formatowanie pola zwraca wartość "1" dla zaznaczonych pól wyboru, "0" dla pól niezaznaczonych i ciąg pusty dla pól niezdefiniowanych (w przypadku pól obsługujących trzy stany). Przeszukiwanie pól wyboru przy wyłączonej opcji Zastosuj formatowanie pola powoduje zwrócenie wartości PRAWDA lub FAŁSZ w odpowiednim języku.

Użycie opcji Zastosuj formatowanie pola przy przeszukiwaniu pól list powoduje znalezienie tekstu widocznego w polach list. Wyłączenie opcji Zastosuj formatowanie pola powoduje, że znajdowana jest zawartość odpowiednia do standardowego formatowania pola.

Uwzględniaj wielkość liter

Określa, czy podczas wyszukiwania uwzględniane jest rozróżnienie wielkich i małych liter.

Szukaj wstecz

Określa, że przeszukiwanie będzie wykonywane w kierunku odwrotnym, od rekordu ostatniego do pierwszego.

Od góry / Od dołu

Powoduje ponowne uruchomienie wyszukiwania. Szukanie naprzód jest ponownie uruchamiane od pierwszego rekordu. Szukanie wstecz jest ponownie uruchamiane od ostatniego rekordu.

Wyrażenie symbolu wieloznacznego

Można użyć następujących symboli wieloznacznych:

Symbole wieloznaczne

Znaczenie

Przykład

?

dokładnie jeden dowolny znak

"?alec" zwraca "malec"

"p?ra" zwraca na przykład "para" i "pora"

*

0 lub więcej dowolnych znaków

"*-*" zwraca "czerwono-niebieska" i "polsko-angielski"

"K*ski" zwraca wszystkie pozycje rozpoczynające się od "K" i kończące na "ski", na przykład "Kowalski", "Koterski", "Kaniowski"


Jeśli chcesz wyszukać rzeczywiste znaki ? lub *, poprzedź je ukośnikiem odwrotnym: „\?” lub „\*". Jest to jednak konieczne tylko wtedy, gdy włączone jest Wyrażenie wieloznaczne. Gdy opcja nie jest włączona, symbole wieloznaczne są przetwarzane jak zwykłe znaki.

Wyrażenie regularne

Wyszukiwanie za pomocą wyrażeń regularnych. Te same wyrażenia regularne, które są tutaj obsługiwane, są również obsługiwane w oknie dialogowym LibreOffice Znajdź i zamień.

Wyszukiwanie z użyciem wyrażeń regularnych daje większe możliwości niż z użyciem symboli wieloznacznych. Podczas wyszukiwania z użyciem wyrażeń regularnych następujące znaki odpowiadają tym stosowanym w wyszukiwaniach z użyciem symboli wieloznacznych:

Wyszukiwanie z użyciem symboli wieloznacznych

Wyszukiwanie z użyciem wyrażeń regularnych

?

.

*

.*


Szukaj podobnych

Umożliwia znalezienie wyrażeń, które są zbliżone do tekstu w polu Znajdź. Aby określić kryteria podobieństwa, należy zaznaczyć to pole i kliknąć przycisk Podobieństwa.

Rozróżniaj szerokość znaków (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Rozróżnia formy znaków o połowie szerokości i pełnej szerokości.

Brzmi jak (japoński) (tylko przy włączonej obsłudze języków azjatyckich)

Umożliwia określenie opcji wyszukiwania dla podobnej notacji używanej w tekście japońskim. Zaznacz to pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Dźwięki, aby określić opcje wyszukiwania.

Ustawia opcje wyszukiwania dla podobnej notacji używanej w tekście japońskim.

Traktuj jako równe

Określa opcje, które mają być traktowane jako równoznaczne podczas wyszukiwania.

Ignoruj

Określa znaki, które mają być ignorowane.

Stan

W wierszu Stan pokazywana jest liczba rekordów zwrócona w wyniku wyszukiwania. Kiedy przeszukiwanie dobiega do końca (lub początku) tabeli, jest automatycznie kontynuowane na drugim jej końcu.

W bardzo dużych bazach danych znalezienie rekordu w odwrotnej kolejności wyszukiwania może zająć trochę czasu. W takim przypadku pasek stanu informuje, że rekordy są nadal liczone.

Wyszukaj/Anuluj

W przypadku zakończenia wyszukiwania z powodzeniem odpowiednie pole tabeli jest podświetlane. Wyszukiwanie można kontynuować, klikając ponownie przycisk Szukaj. Wyszukiwanie można anulować, klikając przycisk Anuluj.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe. Ustawienia ostatniego wyszukiwania są zapisywane do chwili zakończenia programu LibreOffice.

Jeśli otwartych jest kilka tabel lub formularzy, dla każdego dokumentu można ustawić inne opcje wyszukiwania. Po zamknięciu dokumentów zapisywane są tylko ustawienia wyszukiwania dotyczące ostatnio zamkniętego dokumentu.

Prosimy o wsparcie!