Nowy dokument

Użyj karty Nowy dokument w oknie dialogowym Hiperłącze, aby ustawić hiperłącze do nowego dokumentu i jednocześnie utworzyć nowy dokument.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Nowy dokument.


Obraz okna dialogowego hiperłącza nowego dokumentu

Nowy dokument

Określa nazwę, ścieżkę i typ nowego dokumentu.

Edytuj teraz

Określa, że nowy dokument jest tworzony i natychmiast otwierany do edycji.

Edytuj później

Określa, że dokument jest tworzony, ale nie jest natychmiast otwierany.

Plik

Wprowadź adres URL pliku, który chcesz otworzyć po kliknięciu hiperłącza.

Wybierz ścieżkę

Otwiera okno dialogowe Wybierz ścieżkę, w którym możesz wybrać ścieżkę.

Typ pliku

Określa typ pliku dla nowego dokumentu.

Dodatkowe ustawienia

Ramka

Pozwala wprowadzić nazwę ramki, w której ma być otwarty powiązany plik lub wybrać wstępnie zdefiniowaną ramkę z listy. Jeśli pole pozostanie puste, powiązany plik zostanie otwarty w bieżącym oknie przeglądarki.

Formularz

Określa, czy hiperłącze jest wstawiane jako tekst, czy jako przycisk.

Zdarzenia

Otwiera okno dialogowe Przypisz makro, w którym możesz podać zdarzenia, takim jak „mysz nad obiektem” lub „uaktywnij hiperłącze", własne kody programów.

Tekst

Określa widoczny tekst lub podpis przycisku dla hiperłącza.

Nazwa

Wprowadź nazwę hiperłącza. LibreOffice wstawia znacznik NAME w hiperłączu.

Prosimy o wsparcie!