Dokument

Hiperłącza do dowolnego dokumentu lub elementów docelowych w dokumentach można edytować za pomocą karty Dokument w oknie dialogowym Hiperłącze.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Dokument.


Obraz okna dialogowego strony z dokumentem hiperłącza

Dokument

Ścieżka

Wprowadź adres URL pliku, który chcesz otworzyć po kliknięciu hiperłącza. Jeśli nie określisz ramki docelowej, plik otworzy się w bieżącym dokumencie lub ramce.

Jeśli adres URL odnosi się do folderu, otworzy się standardowy menedżer plików w systemie operacyjnym, pokazujący zawartość określonego folderu.

Otwórz plik

Otwiera okno dialogowe Otwórz, w którym możesz wybrać plik.

Cel w dokumencie

Cel

Określa cel hiperłącza do dokumentu określonego w Ścieżka.

Cel w dokumencie

Otwiera okno dialogowe Cel w dokumencie.

URL

Określa adres URL, który wynika z wpisów w Ścieżka i Cel.

Dodatkowe ustawienia

Ramka

Pozwala wprowadzić nazwę ramki, w której ma być otwarty powiązany plik lub wybrać wstępnie zdefiniowaną ramkę z listy. Jeśli pole pozostanie puste, powiązany plik zostanie otwarty w bieżącym oknie przeglądarki.

Formularz

Określa, czy hiperłącze jest wstawiane jako tekst, czy jako przycisk.

Zdarzenia

Otwiera okno dialogowe Przypisz makro, w którym możesz podać zdarzenia, takim jak „mysz nad obiektem” lub „uaktywnij hiperłącze", własne kody programów.

Tekst

Określa widoczny tekst lub podpis przycisku dla hiperłącza.

Nazwa

Wprowadź nazwę hiperłącza. LibreOffice wstawia znacznik NAME w hiperłączu.

Prosimy o wsparcie!