Poczta

Na karcie Poczta okna dialogowego Hiperłącze możesz edytować hiperłącza dla adresów e-mail.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Poczta.


Obraz okna dialogowego pocztowego hiperłącza

Poczta

Odbiorca

Przypisuje określony adres e-mail do hiperłącza. Kliknięcie nowego hiperłącza w dokumencie otworzy nowy dokument wiadomości, zaadresowany do odbiorcy określonego w Odbiorca.

Źródła danych

Ukrywa lub pokazuje przeglądarkę źródła danych. Przeciągnij adres odbiorcy z pola E-mail w źródło danych w polu tekstowym Odbiorca.

Temat

Określa temat wstawiany w wierszu tematu dokumentu nowej wiadomości.

Dodatkowe ustawienia

Ramka

Pozwala wprowadzić nazwę ramki, w której ma być otwarty powiązany plik lub wybrać wstępnie zdefiniowaną ramkę z listy. Jeśli pole pozostanie puste, powiązany plik zostanie otwarty w bieżącym oknie przeglądarki.

Formularz

Określa, czy hiperłącze jest wstawiane jako tekst, czy jako przycisk.

Zdarzenia

Otwiera okno dialogowe Przypisz makro, w którym możesz podać zdarzenia, takim jak „mysz nad obiektem” lub „uaktywnij hiperłącze", własne kody programów.

Tekst

Określa widoczny tekst lub podpis przycisku dla hiperłącza.

Nazwa

Wprowadź nazwę hiperłącza. LibreOffice wstawia znacznik NAME w hiperłączu.

Prosimy o wsparcie!