Internet

Użyj strony Internet w oknie dialogowym Hiperłącze, aby edytować hiperłącza z adresami WWW.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Internet.

Wybierz Wstaw - Hiperłącze.


Obraz okna internetowego hiperłącza

Typ hiperłącza

Sieć Web

Tworzy hiperłącze "http://".

URL

Wprowadź adres URL pliku, który ma zostać otwarty po kliknięciu hiperłącza. Jeśli ramka docelowa nie zostanie określona, plik zostanie otwarty w bieżącym dokumencie lub ramce.

Dodatkowe ustawienia

Ramka

Pozwala wprowadzić nazwę ramki, w której ma być otwarty powiązany plik lub wybrać wstępnie zdefiniowaną ramkę z listy. Jeśli pole pozostanie puste, powiązany plik zostanie otwarty w bieżącym oknie przeglądarki.

Formularz

Określa, czy hiperłącze jest wstawiane jako tekst, czy jako przycisk.

Zdarzenia

Otwiera okno dialogowe Przypisz makro, w którym możesz podać zdarzenia, takim jak „mysz nad obiektem” lub „uaktywnij hiperłącze", własne kody programów.

Tekst

Określa widoczny tekst lub podpis przycisku dla hiperłącza.

Nazwa

Wprowadź nazwę hiperłącza. LibreOffice wstawia znacznik NAME w hiperłączu.

Prosimy o wsparcie!