Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję hiperłączy.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Hiperłącze.

Wybierz Edycja - Hiperłącze, gdy kursor znajduje się w hiperłączu.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Edytuj hiperłącze, gdy kursor znajduje się w hiperłączu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Hiperłącze.

Z pasków narzędzi:

Ikona hiperłącza

Okno dialogowe hiperłącza

Przy pomocy klawiatury:

+ K


Wybierz typ hiperłącza do wstawienia.

Internet

Użyj strony Internet w oknie dialogowym Hiperłącze, aby edytować hiperłącza z adresami WWW.

Poczta

Na karcie Poczta okna dialogowego Hiperłącze możesz edytować hiperłącza dla adresów e-mail.

Dokument

Hiperłącza do dowolnego dokumentu lub elementów docelowych w dokumentach można edytować za pomocą karty Dokument w oknie dialogowym Hiperłącze.

Nowy dokument

Użyj karty Nowy dokument w oknie dialogowym Hiperłącze, aby ustawić hiperłącze do nowego dokumentu i jednocześnie utworzyć nowy dokument.

Zastosuj

Zatwierdza dane w dokumencie.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe bez zapisywania.

Pomoc

Otwiera pomoc.

Resetuj

Resetuje wpisy w oknie dialogowym do ich pierwotnego stanu.

Prosimy o wsparcie!