Otwórz w trybie projektu

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

W trybie projektu nie można uaktywniać formantów formularza ani edytować zawartości rekordów bazy danych. Można jednak zmieniać pozycję i rozmiar formantów, edytować inne właściwości oraz dodawać i usuwać formanty.

Aby wykonać tę operację...

Open Form Navigator - select form - open context menu - choose Open in Design Mode.

On Form Design bar, click

Icon Open in Design Mode

Otwórz w trybie projektu


Po zakończeniu edycji formularza kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję "Formularze" w Nawigatorze formularza i usuń zaznaczenie opcji Otwórz w trybie projektu. Po zakończeniu zapisz formularz.

note

Jeśli dokument z formularzem jest chroniony przed zapisem, polecenie Otwórz w trybie projektu jest ignorowane.


Please support us!