Kreator pola listy: Połączenie pól

Określa pola, przez które tabele wartości są połączone z tabelami list.

Tabela wartości jest tabelą bieżącego formularza, w którym wstawiono pole listy. Tabela listy oznacza tabelę, której dane mają być wyświetlane w polu listy. Obie tabele muszą być powiązane przez wspólne pole danych. Powiązania takie definiowane są na tej stronie Kreatora. Nazwy pól nie muszą być takie same (to zależy od zdefiniowania nazw pól w obu tabelach); muzą jednak być takiego samego typu.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych musi istnieć w postaci: Kreator - Strona 3.


Pole tabeli wartości

Określa bieżące pole danych formularza, które powinno odwoływać się do pola w powiązanej tabeli. Należy również kliknąć pole danych na znajdującej się niżej liście.

Po wybraniu Formant - Właściwości wskazane tutaj pole jest widoczne jako pozycja na zakładce Dane w części Pole danych.

Pole tabeli listy

Określa pole danych powiązanej tabeli, które odwołuje się do określonego pola tabeli wartości. Należy również kliknąć pole danych na znajdującej się niżej liście.

Po wybraniu Formant - Właściwości wskazane tutaj pole jest widoczne jako pozycja na zakładce Dane w części Zawartość listy.

Prosimy o wsparcie!