Kreator pola kombi/pola listy: Wybór Pól

Wybierz pole danych wskazane w tabeli na poprzedniej stronie; zawartość tego pola będzie wyświetlana w polu listy lub polu kombi.

Aby wykonać tę operację...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.


Dostępne pola

Wyświetla wszystkie pola tabeli wybrane na poprzedniej stronie Kreatora.

Pole wyświetlania

Określa pole, którego dane mają być pokazane w polu kombi lub polu listy.

Podana nazwa jest wyświetlana we Właściwościach formantu jako element instrukcji SQL w polu Zawartość listy.

Please support us!